Obsah

Materská škola

 

V obci sa nachádzajú dve materské školy ( na ul. Toplianskej 152 a Alejovej 504 ). Sú to dvojtriedne predškolské zariadenia s celodennou prevádzkou. Každý rok v nich nájde miesto cez 80 detí, aj rómskych. Dlhodobým zámerom MŠ sú úlohy z projektu „Zdravá škola“ a využívanie regionálnych prvkov vo výchovno – vzdelávacom procese . Už rok úspešne prebieha výučba anglického jazyka a začala sa tiež predplavecká príprava detí ako prostriedok zdravého životného štýlu. V MŠ sa ponúka stravovanie zdravej výživy, kde sa pravidelne podávajú čerstvé zeleninové a ovocné šaláty, často sa ponúka mlieko a mliečne výrobky a dodržiava sa pitný režim dňa.
MŠ úspešne spolupracujú s rodičmi a so ZŠ, kde im pripravujú množstvo zábavných aktivít. Pomocným orgánom MŠ je školská rada, ktorej členovia sa pravidelne stretávajú a pomáhajú riešiť problémy MŠ.
MŠ majú vytvorené optimálne podmienky pre šťastný život detí v MŠ a úspešný štart pre 1.roč. ZŠ. V MŠ dostanú deti všetky základné atribúty pre ich ďalší zdravý a plnohodnotný život.

I. Materská škola – sa nachádza v časti Vyšné Raslavice. Budova školy je účelová a bola daná do užívania 6.12.1947. V tedajšej dobe navštevovalo školu okolo 30-35 žiakov. V roku 1980 bola prevedená oprava strechy a v roku 2005 bola prevedená menšia rekonštrukcia budovy. Školské zariadenie navštevuje 36 detí z toho 6 detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dodzádzky. V októbri 2005 v MŠ bol MZ a MŠ SR udelený certifikát „Škola podporujúca zdravie“.

Kontakt : I. Materská škola – ul. Toplianska 152 , 086 41 Raslavice, 054/4792 131

II. Materská škola – sa nachádza v časti Nižné Raslavice. Dňa16.1.1979 bolo slávnostné otvorenie tejto školy. Dňom 1.9.1979 do užívania preberá JRD Zlatý klas, ktorý sa stará o chod školy. Momentálne školu navštevuje 41 detí z toho 20 detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dodzádzky.


Kontakt : II. Materská škola – ul.Alejová 504, 086 41 Raslavice , 054/4792 126

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016