Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 •  

  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
  - určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva
  - schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  - schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov,
  - schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, uznášať sa na nariadeniach,
  - rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
  - vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
  - schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
  - určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
  - schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
  - zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  - schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  - zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  - ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

   

   

 •  Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy