Obsah

 

VUC PRESOV                                    Interreg                                            

Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúci kultúru a umenie
poľsko-slovenských Beskýd

 

Základné údaje o projekte:

Ľudová kultúra a umenie. Vďaka mikroprojektu budú organizované podujatia a aktivity určené rovnako obyvateľom, ako aj návštevníkom pohraničia. Úlohou poľského partnera je organizácia umeleckého podujatia „Tancovačka v pohraničí”, ktoré bude pozostávať z dvoch vystúpení s programom na poľskej a slovenskej strane. Na oboch stranách hranice bude prebiehať aktivita s názvom "Poľsko-Slovenská škola ľudového tanca". Ďalšie mäkké aktivity budú zamerané na ľudové remeslá, špeciality regionálnej kuchyne poľských a slovenských Beskýd. Slovenský partner spracuje etnografický výskum vrátane spracovania a vydania publikácie s tematikou ľudovej kultúry.

 

Názov projektu: Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúci kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd

Program: INTERREG V-A Poľsko Slovensko na roky 2014 – 2020

Vedúci partner – žiadateľ: Centrum Kultury v Korzennej (www.korzenna.pl/kultura/centrum-kultury-w-korzennej)      

Partner mikroprojektu: Obec Raslavice (www.raslavice.sk)

Číslo mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/II/B/0120

Termín realizácie:  apríl  2018 – október 2018

Hodnota projektu:  93 197,10 eur

Výška prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %): 79 217,53 eur

Výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu (5 % - PL a 10 % - SK): 7 070, 65 eur

Výška vlastného vkladu (10 % - PL a 5 % - SK): 6 908, 92 eur

Ciele projektu:

1.Zvýšenie ochrany a šírenia ľudovej kultúry poľských a slovenských Beskýd projektovými partnermi prostredníctvom vytvorenia foriem zachovania tejto kultúry ( tlačené materiály, audiovizuálne nahrávky, materiály spristupnené na internete).

2. Propagácia unikátnych zdrojov ľudovej kultúry Beskýd, ako produktu kultúrnej turistiky v rámci zrealizovaných projektových kultúrnych podujatí.

3. Upevnenie cezhraničnej integrácie v partnerských obciach a v pohraničí prostredníctvom budovania spoločnej identity založenej na hodnote ľudovej kultúry poľských a slovenských Beskýd.

Špecifický cieľ 1 prispeje k naplneniu hlavného cieľa prostredníctvom vytvorenia a distribúcie týchto propagačných materiálov: dvojdielna publikácia týkajúca sa ľudovej kultúry PL-SK pohraničia, propagačné spoty v televízii a v rádiu, propagačné materiály (napríklad telefónne zvonenie s ľudovou melódiou pochádzajúcou z PL-SK pohraničia) a edukatívne odkazy na internete počas realizácie projektu).

Partnerská zmluva:  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0120