Obsah

Späť

Oznámenie o začati stavebného - vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania- verejná vyhláška - Vaniškovce rozšírenie kanalizácie"

Vyvesené: 13. 11. 2017

Dátum zvesenia: 29. 11. 2017

Späť