Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raslavice č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 13x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 30x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2017 O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD Stiahnuté: 14x

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 10x

Smernica Obce Raslavice - verejné obstarávanie Stiahnuté: 65x

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam Stiahnuté: 62x

Smernica upravujúca postup verejného obstaraváteľa Obce Raslavice pri verejnom obstarávaní Stiahnuté: 79x

Štatút obce Raslavice Stiahnuté: 67x

Štatút knižnice Stiahnuté: 57x

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 45x

Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 58x

Požiarný poriadok obce Stiahnuté: 58x

VZN - športového areálu Raslavice Stiahnuté: 61x

VZN - o tržniciach Stiahnuté: 44x

VZN - o miestných daniach Stiahnuté: 55x

VZN - o komunálnych odpadoch a drobných odpadov Stiahnuté: 72x

VZN - daň nehnuteľnosti Stiahnuté: 85x

VZN - záväzná časť zmien a doplnkov ÚPN-O Raslavice Stiahnuté: 60x

VZN - o určení výšky dotácie na prevádzku ZU Stiahnuté: 50x

Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancov obce Raslavice Stiahnuté: 70x

Stránka