Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

VZN č. 09/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času. Stiahnuté: 52x | 17.12.2018

VZN č. 08/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 04/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 33x | 17.12.2018

VZN č. 07/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach. Stiahnuté: 42x | 17.12.2018

VZN č. 06/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 03/2017 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 33x | 17.12.2018

VZN č. 05/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Raslavice Stiahnuté: 70x | 17.12.2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Raslavice Stiahnuté: 103x | 20.09.2018

VZN č. 3/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, o výške príspevku v zá Stiahnuté: 127x | 17.08.2018

VZN č. 2-2018 o Zmene VZN o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb Stiahnuté: 90x | 11.05.2018

VZN č. 1-2018 o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb Stiahnuté: 132x | 29.03.2018

VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach Stiahnuté: 172x | 05.03.2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raslavice č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 136x | 19.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 198x | 19.12.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2017 O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD Stiahnuté: 157x | 19.12.2017

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 141x | 19.12.2017

Smernica Obce Raslavice - verejné obstarávanie Stiahnuté: 204x | 29.03.2017

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam Stiahnuté: 212x | 29.03.2017

Smernica upravujúca postup verejného obstaraváteľa Obce Raslavice pri verejnom obstarávaní Stiahnuté: 253x | 29.03.2017

Štatút obce Raslavice Stiahnuté: 240x | 29.03.2017

Štatút knižnice Stiahnuté: 176x | 29.03.2017

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 194x | 29.03.2017

Stránka