Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

VZN č. 1-2018 o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb Stiahnuté: 11x | 29.03.2018

VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach Stiahnuté: 45x | 05.03.2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raslavice č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 42x | 19.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 69x | 19.12.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2017 O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD Stiahnuté: 41x | 19.12.2017

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 38x | 19.12.2017

Smernica Obce Raslavice - verejné obstarávanie Stiahnuté: 96x | 29.03.2017

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam Stiahnuté: 92x | 29.03.2017

Smernica upravujúca postup verejného obstaraváteľa Obce Raslavice pri verejnom obstarávaní Stiahnuté: 118x | 29.03.2017

Štatút obce Raslavice Stiahnuté: 100x | 29.03.2017

Štatút knižnice Stiahnuté: 82x | 29.03.2017

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 75x | 29.03.2017

Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 86x | 29.03.2017

Požiarný poriadok obce Stiahnuté: 84x | 29.03.2017

VZN - športového areálu Raslavice Stiahnuté: 87x | 29.03.2017

VZN - o tržniciach Stiahnuté: 73x | 29.03.2017

VZN - o miestných daniach Stiahnuté: 81x | 29.03.2017

VZN - o komunálnych odpadoch a drobných odpadov Stiahnuté: 114x | 29.03.2017

VZN - daň nehnuteľnosti Stiahnuté: 120x | 29.03.2017

VZN - záväzná časť zmien a doplnkov ÚPN-O Raslavice Stiahnuté: 87x | 29.03.2017

Stránka