Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Raslavice Stiahnuté: 25x | 20.09.2018

VZN č. 3/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, o výške príspevku v zá Stiahnuté: 77x | 17.08.2018

VZN č. 2-2018 o Zmene VZN o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb Stiahnuté: 44x | 11.05.2018

VZN č. 1-2018 o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb Stiahnuté: 68x | 29.03.2018

VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach Stiahnuté: 95x | 05.03.2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raslavice č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 80x | 19.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 134x | 19.12.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2017 O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD Stiahnuté: 88x | 19.12.2017

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 81x | 19.12.2017

Smernica Obce Raslavice - verejné obstarávanie Stiahnuté: 143x | 29.03.2017

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam Stiahnuté: 152x | 29.03.2017

Smernica upravujúca postup verejného obstaraváteľa Obce Raslavice pri verejnom obstarávaní Stiahnuté: 175x | 29.03.2017

Štatút obce Raslavice Stiahnuté: 166x | 29.03.2017

Štatút knižnice Stiahnuté: 130x | 29.03.2017

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 133x | 29.03.2017

Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 138x | 29.03.2017

Požiarný poriadok obce Stiahnuté: 128x | 29.03.2017

VZN - športového areálu Raslavice Stiahnuté: 157x | 29.03.2017

VZN - o tržniciach Stiahnuté: 123x | 29.03.2017

VZN - o miestných daniach Stiahnuté: 133x | 29.03.2017

Stránka