Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Oznam 1

Oznam

Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré zakazujú spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor:
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 1

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie správneho konania o:
vydaní súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v katastrálnom území Vyšné Raslavice a Nižné Raslavice. celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor:
Rozhlas

OZNÁMENIE: Dočasná odstávka časti rozhlasového vedenia v obci

Vážení občania,
v týchto dňoch prebieha rozsiahla oprava obecného rozhlasu, ktorú spôsobila nedávna výmena stĺpov elektrického vedenia. Predmetom rekonštrukcie je odstránenie starých drôtov a inštalovanie nového káblového vedenia. Tým sa podstatne zlepší šírenie zvukového signálu.
Dočasne sú odpojené ulice Vaniškovská, Pod Kaštieľom a Hlboká. Odhadovaný termín ukončenia prác je 1-2 týždne. Ospravedlňujeme sa za dočasné nepohodlie a ďakujeme Vám za porozumenie. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 1

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie „Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I — NP PR1M (Projekt Inklúzie v Materských školách)". celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor:
Nové autobusové spojenie: Bardejov - Užhorod 1

Nové autobusové spojenie: Bardejov - Užhorod

Dovoľujeme si Vás informovať o prevádzke novej autobusovej linky č. 701801 do Užhorodu, ktorá má zastávku aj v Raslaviciach. Cestovný poriadok si môžete pozrieť nižšie v priloženom súbore. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:
Výzva na predloženie ponuky: Vysprávky miestnych komunikácií v obci Raslavice  1

Výzva na predloženie ponuky: Vysprávky miestnych komunikácií v obci Raslavice

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:
MŠ Raslavice: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 1

MŠ Raslavice: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Vážení občania, rodičia a starí rodičia,
dovoľte, aby sme Vám týmto spôsobom poskytli možnosť dozvedieť sa informácie o vzdelávacej a výchovnej činnosti oboch raslavických škôlok, ako aj ich hospodárení.
celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor:
Tibor Sahajda, najlepší Slovák na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach  1

Tibor Sahajda: najlepší Slovák na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

Raslavičan T. Sahajda dnes podal fenomenálny výkon a dobehol do cieľa na 8. mieste MMM. Prekonal nielen svoj osobný rekord, ale aj zaznamenal deviaty najlepší čas v slovenskej histórii olympijskej disciplíny. Jeho úspech zachytáva reportáž youtube kanálu Košice. V mene samosprávy mu k úspechu svetového formátu srdečne gratulujeme. celý text

ostatné | 7. 10. 2018 | Autor:
Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote — jesenná kampaň  2018 1

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote — jesenná kampaň 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejove že v termíne od 8. októbra 2018 až 21. októbra 2018 (posun je možný podľa vývoja počasia) sa uskutoční na celom území SR tridsiata ôsma sezónna kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote, ktorá sa vykoná na väčšine územia letecky, resp. niektoré oblasti ručným pokladaním vakcíny. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:
Výzva na predloženie ponuky 1

Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v osídlení s MRK

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor:
Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 1

Oznámenie o zámere obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Raslavice, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Raslavíc, podľa nasledujúceho listu: celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
#

Pracovno-informačné stretnutie určené pre súkromný sektor

MAS Sekčov-Topľa pozýva zástupcov súkromného sektora na stretnutie v rámci napĺňania opatrení stratégie CLLD.
celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
#

Beh ulicami Raslavíc


Základná škola v Raslaviciach a Obec Raslavice
Vás pozývajú na 7. ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína
„Beh ulicami Raslavíc“.
celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole 1

Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole

Obec Raslavice v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky Ministerstva školstva SR vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy pri ZUŠ, Toplianska 144, 086 41 Raslavice. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
Zasadnutie OZ 1

Zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 17.09.2018 /pondelok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor:
Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom

Pozývame Vás na rozlúčku s letom dňa 15.9.2018. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor:
Informácie o organizácii prvého školského dňa  1

Informácie o organizácii prvého školského dňa

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že nástup žiakov do ZŠ dňa 3. septembra prebehne nasledovne:
- zraz žiakov 1. – 5. ročníka a žiakov špeciálnych tried v Dome kultúry o 8 hod. 30 min.;
- zraz žiakov 6. – 9. ročníka v triedach v ZŠ o 8 hod. 30 min.
Pre viac informácii neváhajte kontaktovať riaditeľstvo školy na t.č.: 054 / 479 22 29 alebo 0919 343 818. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:
#

Voľné pracovné miesto na pozícii kuchár/kuchárka


Obec Raslavice príjme do trvalého pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta kuchár/kuchárka v materskej škôlke. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor:
Prerušenie dodávky elektrickej energie 1

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Nižných Raslavíc:

celý text

ostatné | 21. 8. 2018 | Autor:
Prerušenie dodávky elektrickej energie 1

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Nižných Raslavíc:
celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 1

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 39/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vážení občania a obyvatelia obce, celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor:
Oznam o vyhlásení výberového konania 1

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na
•jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), počas trvania materskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 07. 08. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Raslaviciach.

celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor:
Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce  Raslavice 1

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Raslavice

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Raslavice celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor:
Raslavická nočná

Raslavická nočná 2018

DHZ V Raslaviciach Vás pozýva 29.6.2018 na hasičskú súťaž Raslavická nočná 2018. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:

 Pomaturitné  štúdium na Obchodnej akadémii v Bardejove - vzdelávanie pre dospelých.

Riaditeľstvo Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28  Bardejov oznamuje záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/2019 otvára študijné odbory. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2018 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:
Plenérová škola remesiel - Raslavice, 23.-24.06.2018

Plenérová škola remesiel

Radi by sme Vás pozvali na aktívnu prezentáciu umenia remeselníkov, ktoré sa uskutoční počas jubilejného ročníka Šarišských piesní a tancov v Raslaviciach.  celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
50. výročie Šarišských slávností piesní a tancov.

50. výročie Šarišských slávností piesní a tancov.

Pozývame všetkých milovníkov folklóru v dňoch 22.- 24. júna 2018 do prírodného amfiteátra v Raslaviciach, kde sa bude konať 50. výročie Šarišských slávností piesní a tancov. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná