Obsah

Oznámenie o zámere obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Typ: ostatné
Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 1Obec Raslavice, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Raslavice má zámer predať nehnuteľný majetok:

pozemok vo vlastníctve obce Raslavice podľa geometrického plánu č. 37119192-71/2018 na parcele CKN 222/3, k. ú. Nižné Raslavice o výmere 28 m2 . p. Pavlovi Pillárovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti: bola stanovená Uznesením OZ č. 41/2018 zo dňa 17.09.2018 vo výške 1 €/ m2.


Príloha

Vytvorené: 24. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2018 15:21
Autor: