Obsah

OZNÁMENIE: Platí zákaz spaľovania zeleného odpadu zo záhrad

Typ: ostatné
Oznam 1Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré zakazujú spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách.

Spaľovaním odpadov dochádza k porušeniu zákona o odpadoch, ktorý zakazuje  zneškodňovať zelený odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev, ktorý sa má zhodnocovať napr. kompostovaním, iný odpad ako napr. plasty sa môžu zneškodňovať iba v zariadeniach, ktoré sú na to špeciálne určené, ďalej zákona o ochrane pred požiarmi, ktorý zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje vypaľovať trávu, porasty bylín a kríkov a nakoniec dochádza k porušeniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého  nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov okrem iného dymom, popolčekom a plynmi.

Za porušenie týchto zákonov môže byť uložená pokuta podľa povahy a rozsahu priestupku až  do výšky niekoľko sto eur.

Zároveň upozorňujeme, že každý občan je povinný odpad separovať, odovzdávať separované zložky odpadu pri pravidelných zberoch, prípadne vyseparovaný odpad odovzdať na zbernom dvore v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny, alebo v sobotu od 10.00 do 14.00 hodiny.

 

                                                                                                      Marek Rakoš

                                                                                                                                 starosta obce


Vytvorené: 19. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2018 17:06
Autor: