Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2017 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Program:

  1. Návrh rozpočtu obce Raslavice na rok 2018.
  2. Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času
  3. Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd.
  4. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice.
  5. Všeobecne záväzné nariadenie o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018.
  7. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – VSD, a.s.
  8. Komisie obecného zastupiteľstva, schválenie nových členov.
  9. Odpredaj pozemku CKN 341/3, k.ú. Nižné Raslavice s ohľadom na osobitný zreteľ.
  10. Rôzne

 

 


Vytvorené: 13. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2017 16:58
Autor: