Obsah

Prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018

Typ: ostatné
Talentové skúšky ZUŠRiaditeľ ZUŠ Raslavice vyhlasuje prijímacie skúšky
do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018

Základná umelecká škola v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41  Raslavice

 

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144,  086 41  Raslavice

v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje

prijímacie skúšky

 

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018

 

Termín a miesto konania prijímacích skúšok:

 

Elokované pracovisko Hertník – 19. máj 2017  v čase od 13:00 do 17:00    v priestoroch ZŠ Hertník

Elokované pracovisko Tulčík – 30. máj 2017 v čase od 14:00 do 18:00 v priestoroch ZŠ Tulčík

ZUŠ Raslavice – 30. a 31. máj 2017 v čase od 14:00 do 18:00 v priestoroch ZUŠ Raslavice

 

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní počas talentových skúšok, preto je potrebné mať so sebou rodné číslo dieťaťa.

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov, uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor, riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu.

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

1.       Hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu)

2.       Rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3.       Spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu (detská, ľudová, umelá, ...)

4.       Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Výtvarný odbor:

1.       Schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

2.       Stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

3.       Schopnosť koncentrácie na prácu

 

Tanečný odbor:

1.       Hudobné a pohybové schopnosti

2.       Telesnú spôsobilosť

3.       Rytmické cítenie

 

Literárno-dramatický odbor:

1.       Zmysel pre rytmus

2.       Prednes pripravenej básne alebo prózy

3.       Hlasové dispozície, čistota reči


Vytvorené: 7. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2017 23:47
Autor: