Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór obce

Pôsobnosť hlavného kontrolóra

 

Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených obecným zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:

vykonáva 

 • finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,

predkladá

 • raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 

vypracúva 

 • odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve

spolupracuje 

 • so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

zabezpečuje

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení obce,
 • kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov obce. 

koordinuje

 • kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
 • vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
 • prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností,

vybavuje

 • sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

je povinný

 • vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

zodpovedá

 • za plnenie úloh obecnému zastupiteľstvu. Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Osoby

PhDr. Ľudmila Kopčaková

Hlavný kontrolór obce
 

Partnerské obce