Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizačná štruktúra

 • Obec Raslavice

 1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 2. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 3. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 

 • Obecný úrad

 • Starosta obce

 • Prednosta Obecného úradu, agenda CO

 • Úsek daní a poplatkov

 • Pokladňa, fakturačné oddelenie, nájomné zmluvy, evidencia kanalizačných prípojok

 • Úsek mzdového účtovníctva ,opatrovateľskej služby a spisovej agendy

 • Matrika, úsek evidencie obyvateľov, osvedčovacia agenda

 • Úsek účtovníctva a rozpočtu

 • Úsek stavebníctva, životného prostredia, agenda ČOV

 • Knižnica

 • Obecné zastupiteľstvo

  • Komisia finančná a správy majetku, zdravotníctva a sociálnej oblasti

   Náplň práce komisie:
   - príprava a kontrola plnenia rozpočtu obce, efektívneho hospodárenia s rozpočtovými
   prostriedkami a majetkom obce,
   - posudzovanie podnikateľských aktivít v obci, predkladanie návrhov a iniciatív pri tvorbe
   vhodného podnikateľského prostredia v obci,
   - podpora rozvoja cestovného ruchu na území mikroregiónu Sekčov-Topľa.
  • Obecné zastupiteľstvo

   Náplň práce komisie:
   - predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti kultúrneho života v obci,
   - zastupovanie záujmov mládeže v obci a podpora rozvoja dobrovoľníctva,
   - súčinnosť pri tvorbe koncepcie a podmienok na rozvoj mládeže, telesnej kultúry.
  • Komisia verejného poriadku a životného prostredia

   Náplň práce komisie:
   - kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku a stavu životného prostredia
   na území obce.
  • Komisia pre pre školstvo, šport a mládež

   Náplň práce komisie:
   - predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže
   v obci,
   - prerokovávanie a posudzovanie žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc, komunikácia
   s klubmi dôchodcov, vyjadrovanie sa k otázkam zdravotníckych a sociálnych služieb v obci.
  • Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v znp.

   Náplň práce komisie:
   - komisia dohliada na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
  • Komisia kultúry, podpory podnikania a cestovného ruchu

   Náplň práce:
   - predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti kultúrneho života v obci,
   - zastupovanie záujmov mládeže v obci a podpora rozvoja dobrovoľníctva,
   - posudzovanie podnikateľských aktivít v obci, predkladanie návrhov a iniciatív pri tvorbe vhodného podnikateľského prostredia v obci,
   - podpora rozvoja cestovného ruchu na území mikroregiónu Sekčov-Topľa.
  • Obecná rada

   Je to iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
  • Obecné zastupiteľstvo

 • Hlavný kontrolór obce

Partnerské obce