Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hodpodárstvo

Základné údaje o odpadovom hospodárstve na území obce Raslavice

Obec Raslavice zodpovedá za nakladanie so všetkými komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na jej území, a so všetkými drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len "DSO"), ktoré vznikli na jej území. Je to základná povinnosť obce vo vzťahu k nakladaniu s komunálnymi odpadmi a DSO, od ktorej sa odvíjajú a ďalej špecifikujú povinnosti obce ustanovené v špeciálnej právnej úprave. 

Podrobnosti o nakladaní, podmienkach a spôsobe zberu komunálnych odpadov a DSO na území obce Raslavice sú určené vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raslavice.

Zberová spoločnosť zabezpečujúca zber, odvoz / vývoz a spracovanie komunálneho odpadu a DSO: KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 205 214, web: https://www.kosit.sk/

Organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečujúca vývoz jednotlivých triedených zložiek komunálneho odpadu v obci: ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35 858 010, web: https://envipak.sk/

Zberová spoločnosť realizujúca komplexné technické zabezpečenie nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu – vývoz, triedenie, lisovanie a iné súvisiace činnosti: obec Raslavice, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice, IČO: 00 322 521 / RSP Obecné služby Raslavice, s. r. o., r. s. p., Hlavná 154, 086 41 Raslavice, IČO: 48 167 240.

Zberný dvor je zariadenie, na ktorom fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky. Prevádzkovateľ: obec Raslavice, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice, IČO: 48 167 240.

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice v platnom znení určilo, že: 

„... a) paušálna sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 29,- € za osobu a kalendárny rok a pre právnické osoby a podnikateľov 0,082 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom 110 l a 0,070 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom 1 100 l, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.

b) 4,00 € za 1 vývoz jednej 110 l nádoby, resp. 0,036 € za jeden liter odpadu v prípade ak požiadajú o vývoz väčšieho množstva, na aký majú nárok v zmysle ods. 9 tohto článku. 

c) 0,06 € za kilogram drobných stavebných odpadov v zmysle bodu 8 tohto článku.“

 

Údaje o triedenom zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov

Rok 2024: I. kvartál 2024

Rok 2023: I. kvartál 2023 (246.91 kB) / II. kvartál 2023 (247.14 kB) / III. kvartál 2023 (144.54 kB) / IV. kvartál 2023

Rok 2022: Súhrnné údaje za rok 2022  (248.79 kB)

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Raslavice v súlade zo zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Raslavice za rok 2022 je 43,50 %

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Raslavice za rok 2023 je 45,48% 

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Obec je povinná podľa § 81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Štatistický výkaz za rok 2023

Partnerské obce