Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach na základe zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /zmien a doplnkov/ vydáva pre katastrálne územie obce Raslavice tento

Štatút  obce  Raslavice.

 

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenie

1) Štatút obce Raslavice upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2) Štatút obce Raslavice je základným normatívne - právnym a organizačným predpisom obce.

 

 ... pokračovanie (úplné znenie vo formáte .pdf)...

Partnerské obce