Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

DHZ Raslavice

 

Dobrovoľný Hasičský zbor obce Raslavice

Hlavná 154/30

09641 Raslavice

Zbrojnica: Toplianska 560

IČO: 001774745336

Email: hasiciraslavice@gmail.com

https://www.facebook.com/DHZRaslavice

Veliteľ DHZ Vladimír Kohút

Tel:  0915 301 449

erb

 

História boja s ohňom v Raslaviciach

Najstarším písomným dokumentom o existencii hasičských jednotiek v obciach okresu Bardejov je ,, Hlavná správa o založení a štruktúre hasičskej organizácie Šarišskej župy s prihliadnutím na zadelenie obcí do stotín, oddielov a čiat s menami veliteľov“, z 22. júla 1894 (originál uložený v Štátnom oblastnom archíve Prešov- Nižná Šebastová, I. č. 386/9896- Šarišská župa- podžupan).
Hasičstvo sa v Šarišskej župe členilo na 6 hasičsko- dozorných okresov (obvodov) s 37 stotinami, 98 oddielmi(zbormi), 207 čatami v 238 obciach župy. 
V rámci župnej hasičskej organizácie, ktorá bola vytvorená v roku 1894, boli následne založené hasičské čaty vo Vyšných a Nižných Raslaviciach. Veliteľom vo V. Raslaviciach bol Ján Baláž a v N. Raslaviciach Jozef Furčák.
Obidve čaty patrili k XXX. Raslavickej stotine, ktorej velil Balamér Dežôfi statkár z Abrahámoviec.
Raslavickú stotinu tvorili obce: Vyšné Raslavice, Nižné Raslavice, Abrahámovce, Buclovany, Janovce, Tročany, Osikov, Fričkovce, Vaniškovce- založený iba hasičský oddiel, ktorý bol spoločný aj pre obec Fričkovce.
Činnosť hasičstva a ochrana pred požiarmi bola silne narušená najmä v rokoch 1. svetovej vojny a to aj tým, že väčšina zdravých mužov bola na vojnových frontoch. Hasičstvo existovalo len formálne ako hasičská stráž, ktorú vykonávali starci a invalidi.
Až po 1. svetovej vojne, rozpade monarchie a vzniku Československej Republiky (1918), sa hasičstvo organizačne združilo. Prvá celoslovenská hasičská ustanovizeň- Zemská hasičská jednota na Slovensku- vznikla na celoštátnom zjazde československého hasičstva v Trenčíne dňa 6. augusta 1922. Na okresoch sa začali zakladať Okresné hasičské jednotky a v obciach Dobrovoľné hasičské zbory.
Opodstatnenosť vytvárania a udržiavania hasičských jednotiek vyplývala z potrieb obce, kedy príčinami požiarov a škôd na majetku občanov bola nedostatočná prevencia obydlí a spôsoby uloženia ľahko horľavých materiálov na pôjdoch pri komínoch.
V domácnostiach platilo nariadenie, ktoré vyžadovalo primeranú nádrž s vodou (studne), rebríky a háky pri obydliach, ako aj riadne vymetanie komínov.
Činnosť dobrovoľných hasičov sa zameriavala ďalej na odstraňovanie následkov prírodných živlov v obci, prevenciu a oboznamovanie občanov s činnosťou v krízových situáciách.
Pre úspešné plnenie týchto úloh bolo potrebné, aby členovia DHZ boli náležite vycvičení a disponovali potrebnou technikou.

 

Vyšné Raslavice

Dobrovoľný hasičský zbor v obci bol založený v r. 1923 a mal 40 členov. Zakladateľmi boli Anton Maník a miestny učiteľ Ľudovít Kováč. Prvým veliteľom DHZ bol Anton Maník, ktorý vo funkcii veliteľa alebo predsedu aktívne pôsobil až do r. 1956. Zbor už v r. 1934 mal motorovú hasičskú striekačku s potrebným množstvom hadíc. V roku 1938 v DHS pracovali občania: Anton Maník, Ján Saloky, Jozef Regeci, Jozef Vavrek, Vojtech Revický, Jozef Marcin, Štefan Guňa, Štefan Novotný, Andrej Packa, Ján Kontura, Štefan Slivka, Karel Bělunek a Štefan Revický.
Po reorganizácii DHS v r. 1955 bol na ustanovujúcej schôdzi zvolený 9- členný výbor na čele s Antonom Maníkom a veliteľom Jozefom Hudákom. V r. 1957-1960 bol predsedom Július Maník, ktorý bol v roku 1960 nahradený Jánom Udermanom. Do r. 1971 funkciu predsedu vykonávali Ján Varga a Vincent Jarina. Funkciu veliteľa zastávali František Halečka, Ján Miščík a František Jusko.

 

Nižné Raslavice

Dobrovoľný hasičský zbor bol pravdepodobne založený v polovici 20. rokov 20. stor. a mal 26 členov. Prvý výbor DHZ poznáme až z r. 1944, kedy veliteľom bol Andrej Biroš ml., zástupcom Andrej Kostár, tajomníkom Mikuláš Vaňo a pokladníkom Juraj Biroš ml. DHZ mal na hasenie požiarov ručnú striekačku. Od r. 1953 vo funkcii predsedov boli: Mikuláš Marcin, Ján Paľa st., Ján Fuček, Pavol Gaži a Štefan Vaňo. V r. 1953-1971 sa počet členov hasičského zboru pohyboval od 22 do 29 členov, ktorým velili títo funkcionári: Ján Štiblár, Štefan Vaňo a Andrej Hlavinka. V auguste 1971 došlo k zlúčeniu obcí Vyšné a Nižné Raslavice v jednu politickú obec pod názvom Raslavice. Následne v r. 1972 sa zlúčili dve hasičské organizácie v jednu, spoločnú. Vo voľbách v r. 1973 bol zvolený výbor s predsedom Janom Štiblarom a veliteľom Jozefom Gdovinom. Už jednotný hasičský zbor mal vtedy 50 členov a z hasičskej techniky tri motorové striekačky a to DS 16, PPS-12 a Tatra 805, ktorá bola neskôr vymenená za Š-706 RTHP CAS 25.
Funkciu predsedu vykonávali Jozef Džalaj. Vladimír Matej, Milan Kračanský a František Hrivňak.
Funkciu veliteľa vykonávali: Milan Straka, Ján Opett, Pavol Ondek, Jozef Saloky, Jozef Džalaj, Vladimír Kohút, Ondrej Vaňo, Radoslav Fudala, Vladimír Kohút.

 

Partnerské obce