Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestne dane a poplatky

Kontaktná osoba: Salokyová Zuzana

email: zuzana.salokyova@raslavice.sk

tel. kontakt: 054 4792 222

 

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí do 31. januára aktuálneho zdaňovacieho obdobia podať každý občan, komu v priebehu uplynulého roka nejakým spôsobom (napr. kúpou, darom, dedením) vznikol alebo zanikol vlastnícky vzťah k nehnuteľnému majetku (t. j. pozemku, stavbe alebo bytu), alebo u neho nastali zmeny majúce vplyv na výšku dane, ako napríklad zmena (preklasifikovanie) druhu pozemku, zmena výmery pozemku, nadobudnutie právoplatnosti vydaného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia. Pri nadobudnutí nehnuteľností sa občania stávajú vlastníkmi vkladom do katastra nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu je vhodné daňovníkom spolu s daňovým priznaním predložiť aj kópiu právoplatného rozhodnutia správy katastra, z ktorého je zrejmé, kedy bol povolený vklad v katastri, prípadne kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, osvedčenia o dedičstve a pod.

Je potrebné pripomenúť, že pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Jedinými dvoma výnimkami zo zákona sú vznik, resp. zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ich vydražením a v rámci dedičského konania. V týchto dvoch prípadoch je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Poplatok za komunálne odpady

Pre občanov  taktiež platí splnenie si oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Týka sa to najmä osôb, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní v  zdaňovacom období z dôvodu výkonu zamestnania, vrátane práce vykonávanej turnusovým spôsobom, študentov ubytovaných v študentských domovoch alebo internáte.

Dokladmi potrebnými k úľave na poplatku sú: potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie z internátu a pod. Pri predkladaní uvedených dokladov je dôležité, aby sa jednalo o aktuálne doklady týkajúce sa príslušného zdaňovacieho obdobia.

Len predložením vyššie uvedených dokladov v termíne do 30. júna získa občan garanciu, že úľava na poplatku mu bude zohľadnená.

 

Tlačivá miestne dane

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Tlačivá daňových priznaní Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 24.3.2024

Partnerské obce