Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálne služby

Kontaktná osoba: Mgr. Duraková Martina – posudková činnosť, opatrovateľská služba, Denný stacionár

E-mail: martina.durakova@raslavice.sk

Tel. kontakt: 0919 455 933

Obec je správnym orgánom v konaniach o

  • odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu,
  • zániku odkázanosti na sociálnu službu,
  • odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti.

Uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Vedie evidenciu

- posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- rozhodnutí.

Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.

Uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

 

Posudková činnosť

Obec vykonáva Posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby podľa § 48 zákona č. 448/2008 Z.z. súčasťou je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

 

Sociálna posudková činnosť podľa § 50 zákona č. 448/2008 Z.z. na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je posudzovanie:

  • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
  • rodinného prostredia fyzickej osoby a
  • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

 

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby; táto fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.

 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu sa vypracováva podľa § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku, obsahuje:

  • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  • návrh druhu sociálnej služby,
  • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Opatrovateľská služba v obci Raslavice

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa zákona č. 448/2008 Z. z. § 41.

Opatrovateľská služba v obci Raslavice sa poskytuje terénnou formou je určená pre občanov s trvalým pobytom v obci Raslavice, v rozsahu maximálne 7,5 h denne počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby sa uzatvára Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorej súčasťou je zoznam úkonov poskytovaných klientovi, časový rozsah a výška úhrady.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Lekársky nález posúdenie odkázanosti Veľkosť: 43 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2024
Žiadosť o opatovné posúdenie o odkázanosti na soc. službu Veľkosť: 54.5 kB Formát: docx Dátum: 4.4.2024
Žiadosť o posúdenie o odkázanosti socialna služba Veľkosť: 58 kB Formát: docx Dátum: 4.4.2024
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy - opatrovateľská služba Veľkosť: 18.7 kB Formát: docx Dátum: 4.4.2024

Partnerské obce