Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matrika

Kontaktná osoba: PhDr. Martina Marcinová – matrikárka

email: martina.marcinova@raslavice.sk

tel. kontakt: 054 / 479 22 22

 

Matričný obvod úradu: Abrahámovce, Buclovany, Janovce, Lopúchov, Raslavice, Vaniškovce, Tročany

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva .

Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky./zákon o matrikách č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov /.

 

Vyhotovenie matričných dokladov

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní v prítomnosti matrikára nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy

 • osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny
 • splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti, poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,
 • súdom ustanovenému opatrovníkovi, na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon.

Vydanie rodného , sobášneho a úmrtného listu - prvotný výpis bez poplatku

Každý ďalší výpis vydá matričný úrad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách).

Výška poplatku je 7 EUR za každý ďalší výpis (zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

 

Narodenie dieťaťa

Rodičia novonarodeného dieťaťa (zosobášení, alebo určili otcovstvo pred narodením dieťaťa a slobodná matka) môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia alebo slobodná matka podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa na pôrodnici.

Ak otec dieťaťa nepodpíše dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici, musí prísť osobne na matričný úrad v ktorého obvode sa dieťa narodilo, predložiť občiansky preukaz a podpísať dohodu o mene a priezvisku na matrike. Matrika vydá rodný list dieťaťa.

Ak rodičia novorodenca nie sú zosobášení, môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením. V tom prípade predložia: - občianske preukazy, pričom sa dohodnú aj na priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok o rozvode, vdova predloží úmrtný list bývalého manžela)

Ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky - otcovstvo potom je možné zaprieť na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa

Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR, je možné urobiť dohodu o mene dieťaťa ešte pred jeho narodením a to vyhlásením na matričnom úrade. Zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine.

 

Uzavretie manželstva

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva snúbencami, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi musia byť prítomní obaja snúbenci.

Ak sú obaja snúbenci občanmi SR

 • slobodní predložia platné občianske preukazy
 • rozvedení snúbenci predložia aj právoplatný rozsudok o rozvode
 • ovdovení snúbenci – aj úmrtný list bývalého manžela/manželky

Ak chce manželstvo uzavrieť neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, musí predložiť na matričný úrad právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov

 • rodný list
 • doklad osobnom stave, nie starší ako šesť mesiacov /zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách/

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Miesto podania žiadosti

Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom cirkvi žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom štátu žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade .

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach sobášnym dňom je štvrtok a sobášnymi hodinami je čas od 13.00 – 16.00 .

Mimo sobášnych dní je možné uzavrieť manželstvo za poplatok.

Výška poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je s účinnosťou od 01.04.2024 :

 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 100 EUR
 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt - 30 EUR
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby - 30 EUR
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 280 EUR
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 100 EUR
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 280 EUR

 

Úmrtie občana

Úmrtný list sa vybavuje na matričnom úrade v obvode ktorého nastalo úmrtie nebohého.

K vydaniu úmrtného listu je potrebné predložiť tieto doklady:

 • originál listu o prehliadke mŕtveho vystavený prehliadajúcim lekárom 2x
 • občiansky preukaz nebohého

Vydanie úmrtného listu je bez poplatku.

 

Zápis do osobitnej matriky

Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky SR. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Poplatok - žiadosť o zápis do osobitnej matriky 15 EUR.

Občan predkladá k žiadosti o zápis tieto doklady:

 • cudzozemský matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka
 • občiansky preukaz prípadne cestovný pas
 • občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení ŠO SR

Zoznam prekladateľov je uverejnený na stránke www.justice.gov.sk/prekladatelia.

Zápis do Osobitnej matriky v Bratislave sa vykonáva do troch mesiacov.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Obec pri výkone samosprávy podľa  § 4 ods. 3 písm. r) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnení vykonáva  osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Osvedčovanie listín sa podľa  § 4 ods. 3   zákona   č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi  a obcami  vykonáva v úradnej miestnosti obce.

Osvedčenie podpisu: 
Vyžaduje sa osobná prítomnosť osoby ktorej podpis sa overuje.

 • Občan predkladá:
  • platný občiansky preukaz
  • listinu, na ktorej sa osvedčuje podpis.

Správny poplatok je 2 € za každý podpis.

Osvedčením podpisu na listine sa neosvedčuje správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. t. j. poverený zamestnanec obce na osvedčovanie listín a podpisov nezodpovedá za obsahovú a vecnú stránku uvedenú v listine, ktorú občan prekladá na overenie.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby , podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Osvedčenie listiny: 

 • Občan predkladá:
  • originál listiny
  • kópiu listiny
  • občiansky preukaz osoby , ktorá predkladá listinu na overenie


Správny poplatok je 2 € za každú aj začatú stranu.

Podľa § 5 zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami obec nevykonáva osvedčovanie ak :

 1. ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine / takéto listiny môže osvedčiť len notár/,
 2. odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 3. ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 4. odpis listiny alebo jej kópia sa nezhoduje s predloženou listinou,
 5. nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 6. listina je napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Výška poplatkov podľa sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí prílohu  zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  za vyššie uvedené úkony je :

Osvedčenie podpisu na listine

 2,00 EUR 

 1 podpis

Osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu

 2,00 EUR 

 1 strana

Osvedčenie fotokópie listiny v českom jazyku

 3,00 EUR

 1 strana

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Čestné vyhlásenie Veľkosť: 27.5 kB Formát: doc Dátum: 24.3.2024
Generálna plná moc Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 24.3.2024
Cenník správnych poplatkov od 01.04.2024 Veľkosť: 12.9 kB Formát: docx Dátum: 24.3.2024
Splnomocnenie k prepisu auta Veľkosť: 30.5 kB Formát: doc Dátum: 24.3.2024
Splnomocnenie Veľkosť: 33 kB Formát: doc Dátum: 24.3.2024

Partnerské obce