Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nájomné byty

Obec Raslavice má vo vlastníctve 33 bytových jednotiek na ul. Hrabovecká (1 b. d., 5 b. j.), ul. Vyšná (2 b. d. á 6 b. j.) a ul. Lopúchovská (2 b. d. á 8 b. j.), na ktorých výstavbu boli použité verejné prostriedky. Prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Raslavice sa riadi podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Raslavice č. 04/2022. 

Kontaktná osoba: Ing. Janka Sabolová

Email: janka.sabolova@raslavice.sk

Tel. kontakt: 054 / 488 20 98

Postup pri podávaní žiadosti o prenájom bytu vo vlastníctve obce Raslavice: 

Žiadateľ, ktorý žiada o prenájom bytu si podá „Žiadosť o pridelenie nájomného bytu“. Tlačivo je dostupné na tejto internetovej podstránke alebo bude žiadateľovi poskytnuté v Podateľni Obecného úradu v Raslaviciach.

Akceptované sú len žiadosti podané na príslušnom tlačive.

K žiadosti je potrebné priložiť doklady o všetkých príjmoch do domácnosti za celý predchádzajúci kalendárny rok až do termínu podania žiadosti za žiadateľa aj za všetky spoločne posudzované osoby:
- u zamestnaných – potvrdenie od zamestnávateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok až do termínu podania žiadosti;
- daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o podaní daňového priznania (ak žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba je SZČO);
- v prípade evidencie na Úrade práce – potvrdenie o evidencii za predchádzajúci kalendárny rok;
- potvrdenie o výške vyplatenej dávky v nezamestnanosti za predchádzajúci kalendárny rok;
- výmer invalidného, starobného, sirotského, vdovského, výsluhového dôchodku za predchádzajúci rok a aktuálny výmer v čase podania žiadosti; 
- potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, dávky v nezamestnanosti, rodičovského príspevku, materského príspevku, prídavku na dieťa, výživného a iných štátnych dávok; 
- fotokópiu rozsudku o rozvode, rozsudku o určení výživného na nezaopatrené dieťa; 
- v prípade zdravotného postihnutia potvrdenie od lekára o zdravotnom postihnutí. 

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

a) ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva,

b) ktorá je zamestnaná; je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, príp. je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, 

c) ktorá má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené všetky záväzky voči obci Raslavice a nie je nájomcom v obecnom byte, ktorá nie je výlučným vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom bytu a/alebo rodinného domu a/alebo rekreačného dom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 a viac.

Súčet spoluvlastníckych podielov jednotlivých členov domácnosti rovnakej nehnuteľnosti bytu a/ alebo rodinného domu a/alebo rekreačného domu ktorý je rovný alebo väčší ako 1/2 obec na účel predchádzajúcej vety nezohľadňuje.

V zmysle §22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príjem žiadateľa nesmie presahovať trojnásobok životného minima, príp. štvornásobok životného minima v prípade, ak:
- členom domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
- ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce.

Žiadateľ o prenájom bytu je povinný:
- bezodkladne pravdivo aktualizovať všetky údaje uvádzané v žiadosti v priebehu vedenia v evidencii žiadateľov o byt alebo ubytovanie
Nesplnenie tejto povinností má za následok zamietnutie žiadosti alebo vyradenie z evidencie žiadateľov.

Rozhodujúce kritériá pri zostavovaní poradovníka žiadateľov: 

a) sociálne pomery:
- priemerný ročný príjem jednotlivých členov rodiny,
- iné príjmy (rodinné prídavky, výživné, podnikateľská činnosť),
- dávky priznané orgánmi štátnej správy,
- schopnosť nájomcu úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytu,

b)počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti, z toho detí, členenie rodinných, príslušníkov podľa generácií,

c)doterajšie bytové podmienky žiadateľa:
- užívanie iného bytu ako nájomca, spoločný nájomca,
- vlastníctvo bytu, rodinného domu, resp. obytného domu

d) dátum podania žiadosti. 

Po schválení pridelenia bytu príslušnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Raslaviciach je so žiadateľom uzatvorená Zmluva o nájme bytu na dobu určitú, a to maximálne na 3 roky s možnosťou opakovaného uzatvorenia Zmluvy o nájme bytu pri splnení podmienok:

- finančné kritérium, t. j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje triapolnásobok životného minima, príp. štyriapolnásobok životného minima v prípade, ak členom domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím; ak ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom alebo ak aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,
- neporušil podmienky uvedené v zmluve o nájme bytu,
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu.

 

Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu

P. č. Evidenčné číslo žiadosti, dátum, iniciály
1 OcÚRAS2024/242-598, 19.03.2024, J. O.  
2 OcÚRAS2024/242-821, 11.04.2024, J. V.  
 3 OcÚRAS2024/242-1049, 18.04.2024, N. B.

 

Poradovník žiadostí o výmenu nájomného bytu

P. č. Evidenčné číslo žiadosti, dátum, iniciály
1 OcÚRAS2024/242-485, 23.02.2024, A. B.  

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu (Príloha č. 1 VZN č. 04/2022) Veľkosť: 187.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2024
Žiadosť o výmenu nájomného bytu (Príloha č. 2 VZN č. 04/2022) Veľkosť: 183.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2024
Žiadosť o predĺženie nájmu na byt (Príloha č. 3 VZN č. 04/2022) Veľkosť: 147.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2024
VZN č. 04/2022 o prideľovani nájomných bytov (konsolidované znenie VZN č. 05/2018) Veľkosť: 370.8 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2024

Partnerské obce