Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor

Zberný dvor je miesto, kde môžu občania (fyzické osoby) odovzdať všetky oddelene vytriedené zložky komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad.

Prevádzkovateľ: obec Raslavice, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice, IČO: 00 522 321.

Názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia:  Okresný úrad v Bardejove, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, č. rozhodnutia súhlasu OU-BJ-OSZP-2023/003143-011.

 

Prevádzkový čas

Kontakt

Pondelok:  07.30 - 16.00 h.*

Utorok:  07.30 - 16.00 h.*

Streda:  07.30 - 16.00 h.*

Štvrtok:  07.30 - 16.00 h.*

Piatok:  07.30 - 16.00 h.*

Adresa: Toplianska 525, 086 41 Raslavice

*prestávka v práci:   12.00 - 13.00 h.

Zodpovedná osoba: Katarína Fignárová

Prvá sobota v mesiaci:   10.00 - 14.00 h.

Telefónne číslo: 0919 221 071

 

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá

20 01 01

papier a lepenka

obyčajný

20 01 02

sklo

obyčajný

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

obyčajný

20 01 04

obaly z kovu

obyčajný

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

obyčajný

20 01 10

šatstvo

obyčajný

20 01 11

textílie

obyčajný

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

nebezpečný

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

nebezpečný

20 01 25

jedlé oleje a tuky

obyčajný

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

nebezpečný

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

obyčajný

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

nebezpečný

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

obyčajný

20 01 39

plasty

obyčajný

20 01 40

kovy

obyčajný

20 01 99

odpady inak nešpecifikované (obuv, kabelky, opasky, malé hračky)

obyčajný

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

obyčajný

20 03 07

objemný odpad

obyčajný

20 03 08

drobný stavebný odpad

obyčajný

Prevádzkový poriadok: Zberný_dvor___Prevádzkový_poriadok__2023_-_aktualizovaný


Zberný dvor Raslavice

Partnerské obce