Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna pracovníčka - Mgr. Jana Jančošková
email: jana.jancoskova@raslavice.sk
tel. kontakt: 0948 411 043

Terénny pracovník - Mgr. Maroš Petrík
email: maros.petrik@raslavice.sk
tel.: kontakt: 0902 914 070

Terénny pracovník: Laura Šamková
email: laura.samkova@raslavice.sk
tel. kontakt: 0902 914 070

 

Výkon terénnej sociálnej práce v obci Raslavice píše svoju históriu od roku 2005 prostredníctvom realizovaných aktivít v rámci projektov Európskeho fondu sociálneho rozvoja, neskôr Úradu splnomocnenca vlády SR, štátneho rozpočtu a aktuálne MPSVR - Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”). Projekt svojimi aktivitami realizovanými v obci prispieva k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám v spoločnosti.

V našom regióne s relatívne vysokou mierou nezamestnanosti, sa sociálna práca nestáva len doménou aktivít pre marginalizované rómske obyvateľstvo (MRK), ale v dôsledku nepriaznivých sociálnych aspektov, ktoré dnešná doba prináša, sa v klientoch sociálnej práce identifikujú aj členovia majority, ktorí sa nie vlastným pričinením ocitli v tejto skupine ohrozených sociálnym vylúčením.

Konkrétne ciele terénnej sociálnej práce v obci súvisia s konkrétnymi potrebami jednotlivcov, rodín a skupín, ktoré žijú v podmienkach sociálneho vylúčenia a majú rôznorodé sociálne problémy. Realizácia aktivít TSP: integráciu cieľovej skupiny na trh práce, obnovenie pracovných návykov, predchádzanie vzniku krízových situácii v rodinách, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, preventívne aktivity separácie odpadov, motivovanie klientov k získavaniu vzdelania, plnenie povinnej školskej aj predškolskej dochádzky, riešenie zadlženosti, legalizácia čiernych stavieb, poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí a dospelých, systémová individuálna práca s rodičmi a deťmi. Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín pramení z aktívneho prístupu a preberania zodpovednosti za riešenie svojej situácie. Základný cieľ terénnej sociálnej práce v obci je zvyšovať úroveň kvality ľudského života a pomáhať naplňovať základné potreby všetkých ľudí a obzvlášť venovať pozornosť tým, ktorí sú zraniteľní a žijú v chudobe.

Oficiálna stránka projektu:

https://www.ia.gov.sk/narodny-projekt-terenna-socialna-praca-a-komunitne-centra/index.html?csrt=11665410562371960348

 

Partnerské obce