Obsah

Knižnica

Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.
J.A.Komenský


Obecná knižnica je verejná knižnica osvetového charakteru, ktorú zriaďuje a financuje obec zo svojho rozpočtu s cieľom zabezpečiť uspokojenie čitateľských potrieb obyvateľov obce.

Ponúkame Vám široký výber kníh z našej knižnice na Webkatalogu

Príďte si vybrať svoju knihu, ktorá Vás osloví na  Hlavnej 164  - v budove Multifunkčného centra.

 

Knižnica je otvorená v pracovných dňoch v čase od 13:00 hod do 17:00 hod, prísť môže ktokoľvek. Po zaplatení členského príspevku: 1,5 € dospelá osoba, 1 € dieťa do 15 rokov / ročne, sa stane držiteľom čitateľského preukazu a môže začať s požičiavaním. Každoročne si obnovíte platnosť čitateľského preukazu zaplatením členského poplatku. Sankčné poplatky 1. a 2. upomienka 0,70 €. Z omeškania každý deň 0,03 €. Do pozornosti čitateľov dávame, kniha môže byť vypožičaná 30 dní a vypožičná lehota môže byť predlžená 3x. Najviac môže byž vypožičaných 5 kníh na 1 preukaz. Knižnica má významnú úlohu v oblasti vzdelávania obyvateľov našej obce. Poskytuje komplexné knižničné a informačné služby čitateľom. Cieľom knižničnej práce je výchova človeka pomocou tlačeného slova.
Čitatelia si majú možnosť vybrať najnovšie tituly románov pre ženy, historické romány, vybrať si môžu milovníci kuchárskeho umenia, domáci majstri, chovatelia, záhradkári, pre deti sú k dispozícii poučné encyklopédie a široký výber rozprávok.


V priestoroch knižnice je k dispozícii 8 120 zväzkov, z toho: 

pre dospelých:     3 199 krásna literatúra 
                            1 689 odborná literatúry 

pre deti a mládež: 2 816 krásna literatúra 
                                416 titulov náučnej literatúry.
kontakt: 054/4885543

Knižnica

Každý čitateľ má vo výpožičnom čase bezplatne k dispozícii počítač pripojený na internet v rámci Národného projektu MK SR „Informatizácia knižníc“Cieľom zriadenia verejne prístupových bodov k internetu je prispieť k lepšej informovanosti občanov v oblasti verejnej správy a spoločenského života, poskytnúť rôznorodejší prístup k informáciám pre marginalizované skupiny obyvateľov, zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti občanov a nepriamo tým prispieť k rozvoju informačnej spoločnosti Vybavenie knižníce umožní poskytnúť bezplatný prístup k internetu pre všetkých občanov bez rozdielu národnosti, spoločenského postavenia a finančného zabezpečenia.. Súčasťou technického vybavenia knižnice sú 4 počítače a tlačiareň.

Získané informácie si môže vytlačiť.
Cena tlače: 0,07€ /strana

Knižničné desatoro

1. Po zápise do knižnice zaplatíš zápisné 1,5 €,- resp. 1 €,– a dostaneš vlastný čitateľský preukaz.
2. Preukaz predlož pri každej návšteve.
3. Keď ho stratíš, neboj sa prísť do knižnice. Za poplatok 0,33 € dostaneš nový.
4. Knihy po prečítaní vráť, aby ich mohli čítať ďalší.
5. Keď ich nestihneš prečítať, predlž si dobu výpožičky max. 3 krát.
6. Upomienka čaká tých, ktorí nevrátia knihy načas 1.a 2 upomienka 0,70 €, .
7. Knihy nenič, nepokrč a nezašpiň strany.
8. Kamarátom knihy nepožičiavaj domov. Radšej ich pošli do knižnice.
9. Keď knihy vyberáš v knižnici vráť ich po prelistovaní na svoje miesto.
10. V knižnici nekrič a nevyrušuj ostatných.

Tešíme sa na teba !

 

Pojem „obecná knižnica“sa na Slovensku používal v rokoch 1919 – 1951. V rokoch 1951 – 1990 sa používal ekvivalentný pojem „miestna ľudová knižnica“. Legislatívnym predpokladom vzniku obecných knižníc bol zákon č. 430 ZZ z  22.júla 1919 o verejných obecných knižniciach a vykonávacie nariadenie č. 607/19 Zb. k tomuto zákonu. Tieto legislatívne dokumenty stanovili obciam povinnosť založiť a  z prostriedkov obecného rozpočtu financovať činnosť verejných obecných knižníc, príp. prevziať do správy tie knižnice, ktoré v  tom čase už v  obciach pôsobili (spolkové a verejné, príp. súkromné knižnice). Zákon ďalej stanovil organizáciu a  riadenie týchto knižníc prostredníctvom knižničných rád a  funkciu knihovníka. Vykonávacie nariadenie k zákonu presnejšie špecifikovalo činnosť obecnej knižnice, zakladanie ústredných krajských knižníc, ich úlohy, ako aj úlohy knižničného dozoru na viacerých úrovniach. Kým na území Čiech sa zákon začal aplikovať už v roku 1919, na území Slovenska až v roku 1925 na základe výnosu Ministerstva školstva a  národnej osvety z  21. 3. 1925 č.17/172, ktorý rešpektoval špecifické slovenské podmienky a ďalšieho výnosu z  26. 10. 1925 č. 60/291, ktorý stanovil dozor nad realizáciou zákon o verejných obecných knižniciach. Základom obecných knižníc boli spolkové knižnice rozličných spolkov a miestnych odborov Matice slovenskej. V roku 1925 sa zriadila pri Matici slovenskej aj výpravňa kníh pre obecné knižnice a  Komisia pre výber čítania do slovenských verejných knižníc, ktoré zohrali významnú úlohu pri zakladaní obecných knižníc a doplňovaní fondov. Obecné verejné knižnice sa po roku 1945 stali základom pre miestne ľudové knižnice. Tento názov sa používal až do roku 1990, odkedy sa na základe legislatívnych dokumentov Slovenskej národnej rady k  transformácii štátnej správy a  miestnej samosprávy (Zákon SNR č.518/1990 Zb. o  prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obec, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy, Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákon SNR z 20. 3. 1991 o majetku obcí) začal opäť používať pojem obecná knižnica.

 

Taktiež v  priestoroch obecnej knižnice bol zriadený kontaktný bod v rámci projektu s názvom Cezhraničná spolupráca = spoločná zodpovednosť – nové formy vzdelávania – cezhraničná virtuálna univerzita pre vidiek / Program Iniciatívy  Spoločenstva Interreg IIIA PL-SR /.
Kontaktný bod je učebňa, ktorá má informačno - poradensko - vzdelávací charakter. Je vybavená 9 počítačmi napojenými na internetovú sieť a vzdelávacím programom. Jeho účelom je zabezpečiť rekvalifikáciu personálu oblasť cestovného ruchu, tvorbu nových služieb, zber údajov a vytvorenie databázy pre budúce analýzy, stratégie, akčné plány rozvoja regiónu a ľudských zdrojov, pre tvorbu podnikateľských plánov. 
Vytvorenie kontaktného bodu znamená  nielen umožniť prístup k počítačom , internetu, informáciám a novým formám vzdelávania všetkých skupinám obyvateľov Raslavíc, ale poskytnúť aj kvalitný obsah  vzdelávania  v počítačovej zručnosti a cestovnom ruchu.

knižnicaknižnicaknižnicaknižnica