Navigácia

Obsah

DHZ Raslavice

Opodstatnenosť vytvárania a a udržiavania hasičských jednotiek vyplývala z potrieb obce, kedy príčinami požiarov a škôd na majetku občanov bola nedostatočná prevencia obydlí a spôsoby uloženia ľahko horľavých materiálov na pôjdoch pri komínoch. V domácnostiach platilo nariadenie, ktoré vyžadovalo primeranú nádrž s vodou (studne), rebríky a háky pri obydliach, ako aj riadne vymetanie komínov. Aj napriek tomu v obci vypuklo v novodobej histórii viacero požiarov, z ktorých najviac zarezonovala spoločnosťou požiar z roku 1928 (podrobnejšie v ďalších kapitolách). Činnosť dobrovoľných hasičov sa zameriavala ďalej na odstraňovanie následkov prírodných živlov v obci, prevenciu a oboznamovanie občanov s činnosťou v krízových situáciách. Pre úspešné plnenie týchto úloh bolo potrebné, aby členovia DHZ boli náležite vycvičení a disponovali potrebnou technikou.

Rok 2013 bol pre DHZ výnimočným. Tento rok totiž oslávili 90. Výročie založenia dobrovoľných hasičov v obci. Najstaršia fungujúca zložka v Raslaviciach. Dobrovoľný hasičský zbor by nefungoval bez obetavých jednotlivcov a kolektívov. Za roky jeho existencie sa v zbore angažovalo mnoho našich obyvateľov. Pri tejto príležitosti 90. Výročia boli odovzdane pamätne listy zaslúžilým dlhoročným členom DHZ Raslavice.