Navigácia

Obsah

 

Vznik a poslanie Komunitného centra

V obci Raslavice býva významná časť obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity. Táto žije v prostredí sociálne segregovanej komunity, ktorá vykazuje určité typologické znaky sociálne vylúčených spoločenstiev. S cieľom znižovať dopad negatívnych sociálnych javov pre túto margalizovanú rómsku komunitu a ďalšie skupiny obyvateľov obce, ktoré vykazujú znaky sociálnej vylúčenej komunity, alebo sú ohrozené sociálnym vylúčením, zriadila obec Raslavice v roku 2012 Komunitné centrum Raslavice prostredníctvom registrovanej sociálnej služby, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu. Zriaďovateľom Komunitného centra (ďalej len KC) zmysle zákona o sociálnych službách je Obec Raslavice.

Komunitné centrum je umiestnené na hlavnej ulici v centre obce Raslavice, kde sa klienti včleňujú do bežnej spoločnosti. Prioritnou cieľovou skupinou vzhľadom na poslanie fungovania KC Raslavice sú deti, mládež a dospelí MRK u ktorých sa KC zameriava na podporu vzdelávania a budovania pozitívnych sociálnych kompetencií a osobného rastu. Vytvára sa tak osobná kapacita pre ich budúce spoločenské začleňovanie ako plnohodnotných obyvateľov spoločnosti bez znakov marginalizácie a sociálneho vylúčenia. Úlohou KC je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej i lokálnej úrovni a to poskytovaním komplexných odborných činností, iných činností a aktivít.

V súčasnosti funguje KC Raslavice vďaka národnému projektu, ktorý sa realizuje prostredníctvom podpory z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, kde za chod a aktivity KC zodpovedajú pozície: odborný garant KC - Mgr. Bernardína Kozáková, odborný pracovník KC - Mgr. Mária Lederová a asistent KC - Jozef Žolták.

Aktivity realizované v KC:

 

Edukačné aktivity / Zaujmové aktivity

12

Krúžok varenia / Hudobný krúžok

3 4