Navigácia

Obsah

                                  Realizované projekty

                       Výstavba zariadení na využitie aeotermálnej energie v Základnej školy v Raslaviciach 

aeotermálna energia v ZŠ

        Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice    

  dobudovanie technickej infraštruktúry - chodníky

Zberný dvor

židovská synagóga

Opatrovateľská služba v obci Raslavice

Rekonštrukcia VO

Rekonštrukcia MŠ I

Rekonštrukcia multifunkčného centra

 

Rok - realizácia projektu

Účel pomoci – názov projektu

Poskytovateľ

Suma v EUR

2014

Zberný dvor v obci Raslavice

MŽP + vlastné zdroje

495 784,82

2013-2014

Projekt spolupráce s partnerskou gminou Korzenna – „Kultúra blízka a ... ďaleká?“-slovensko-poľské etnografické podujatia”

ERDF

49 973,00

2014

Rekonštrukcia multifunkčného centra

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

157 999,20

2013

Rozvoj potenciálu cestovného ruchu v obci Raslavice a Mikroregióne Sekčov – Topľa

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

190 576,-

2012 -2015

NP- Terénna socialna práca

ESF

 

2012

Raslavice - Tvorivá obec

Úrad vlády SR+ vlastné zdroje

2 106,-

2012

Rekonštrukcia Zdravotného strediska

Ministerstvo zdravotníctva

261 224,63

2011

Protipovodňové opatrenia

Úrad vlády SR

30 000 ,-

2011

Raslavický umelci

Úrad vlády SR

1 900,-

2012 - 2014

Cezhraničná spolupráca HUSKROUA ENPI s názvom „Ľudia ľuďom – efektívna spolupráca založená na láske k folklóru“

ENPI CBC Programme + vlastné zdroje  

260 698,-

2011

Sunshine - Program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných rómskych komunít v regióne Sekčov – Topľa

FSR (ESF)

114 504,53

2011

Revitalizácia obecnej zóny

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

548 207,-

2011-2013

ČOV a kanalizácia

Ministerstvo ŽP SR + Vlastné zdroje 

3 733 191,79

2010

SUNSHINE – program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných romských komunít

Európsky sociálny fond, Fond sociálneho rozvoja

141 444,-

2006 -2010

Obecná  káblovka a internet

Vlastné zdroje

328 650,-

2010

Cintorín Vyšné a Nižné  Raslavice –  vstupné brány

Vlastné zdroje

3 000,-

2010

Viacúčelové ihrisko

Úrad vlády SR + Vlastné zdroje

74 083,-

2010

Projekt stavby Zariadenie pre seniorov

Vlastné zdroje

33 173,-

2010

Rekonštrukcia strechy DK a nadstavby nad šatňami

Vlastné zdroje

105 823,-

2009

Rekonštrukcia  budovy MŠ

Vlastné zdroje

6 700,-

2009

Ul. Ku Hati – vodovod, plynovod

Vlastné zdroje

25 500,-

2009-2010

Rekonštrukcia hospodárského pavilónu ZŠ – strecha a nadstavba

MŠ SR

70 000,-

2008

Prestavba vchodu Obecnej knižnice Raslavice

Program obnovy dediny, SAŽP

6306,84,-

2008

ČOV a kanalizácia

Environmentálny fond

99581,76,-

2008 - 2010

Rekonštrukcia ZŠ Raslavice

Regionálny operačný program – Ministerstvo výstavby SR

1 208 067,-

2008

Výmena  okien v Dome kultúry –tanečná  sála

Úrad  vlády SR + vlastné zdroje

12 780,-

2008

Rekonštrukcia  budovy Ocú

Vlastné zdroje

248 950,-

2007

39. ročník ŠSPaT v Raslaviciach

Ministerstvo kultúry SR

3087,03,-

2007

Obnova knižničného fondu v strediskovej knižnici obce Raslavice

Ministerstvo kultúry SR

995,82,-

2007

Rekonštrukcia striech školských pavilónov - III. a IV. pavilónu

MŠ SR

119 498,11,-

2007

ČOV a kanalizácia

Environmentálny fond

136 095,07,-

2006

Chodník a kanalizačná stoka v rómskej osade II. etapa

FSR

9 958,-

2006

38. ročník ŠSPaT v Raslaviciach

Ministerstvo kultúry SR

1659,70,-

2006

Rekonštrukcia  futbalovej tribúny

Prešovský samosprávny kraj

4979,09,-

2006

Cezhraničná spolupráca=Spoločná zodpovednosť

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

118 744,55 ,-