Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Dátum: 25.03.2024
Počet videní: 90
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024
Informatívna výzva k uvedomelým občanov

Informatívna výzva k uvedomelým občanov

Vážení občania, 

najčastejšou príčinou  lesných požiarov, a to  nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel  iných činiteľov, napr. blesku je na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina  požiarov vzniká z nedbanlivosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí,  vypaľovanie suchej  trávy,  kladenie  ohňa v  lese, fajčenie a pod.)

Na území Bardejovského okresu v roku 2023 vzniklo celkovo 153 požiarov   s priamou škodou 75 040 EUR. Pri týchto požiaroch nebola ani jedna osoba usmrtená a 3 osoby utrpeli zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2022 došlo k zníženiu počtu požiarov o 74  prípadov a  k zníženiu priamych škôd  o 1 009 800 EUR. 

Jednotky   Hasičského a záchranného zboru   v okrese Bardejov  uchránili  pri  zásahoch  hodnoty  vo  výške 629 500 EUR.

Podľa štatistických údajov za rok  2023 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo  v mesiacoch marec  (13 požiarov) a február (7 požiarov).  

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v na skládkach odpadov (8). 

Najväčšia požiarovosť v roku 2023 bola v týchto obciach: Bardejov (31), Zborov (4) a Petrová (3)

Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov v počte 10 vzniklo pri zakladaní ohňa na skládkach odpadov.

Pokiaľ ide o lesy, v roku 2023  neevidujeme v lesoch žiadny požiar.Ohrozenosť lesných  porastov v tomto  období podnecujú klimatické faktory - sucho,  vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie,  turistika, fajčenie.     

Návrh  nového  systému  protipožiarnej  prevencie  a ochrany v lesoch vychádza z platných  právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.  

Podľa tohto legislatívneho rámca  sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane  pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako  aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,  štátnej správy lesného  hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými  organizáciami,  ktoré   vykonávajú  svoje  aktivity v prírode,  hlavne v  lese ale  aj samotnými  občanmi. Ide  najmä o dôsledné dodržiavanie zásad  požiarnej bezpečnosti ktoré musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch, pasienkoch, lúkach a poliach.

Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej  ochrany, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v  čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  a mať na zreteli zákaz  vypaľovať porasty, zákaz fajčenia  a kladenia ohňa na miestach, kde by sa  mohol rozšíriť.

Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo  zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú.

Takýmto právnickým a  fyzickým osobám – podnikateľom bude  uložená pokuta až  do výšky 16 596 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur.

Vážení občania,  veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol v rovnováhe, bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí a zachovaný aj pre ďalšie generácie.

Partnerské obce