Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dôvody zvýšenia poplatku za zber, vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu

Dátum: 28.05.2024
Autor: Mgr. Peter Hudák, PhD.
Počet videní: 332
5 min. čítania
Dôvody zvýšenia  poplatku  za zber, vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu

Obyvatelia Raslavíc za nakladanie s komunálnym odpadom zaplatia viac v porovnaní s predošlými rokmi. 

Obecné zastupiteľstvo ešte v decembri minulého roka schválilo zvýšenú sadzbu ročného poplatku za komunálny odpad na rok 2024 takto:

  1. paušálna sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 29,- € za osobu a kalendárny rok a pre právnické osoby a podnikateľov 0,082 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom 110 l a 0,070 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom 1 110 l, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber,
  2. 4,00 € za 1 vývoz jednej 110 l nádoby, resp. 0,036 € za jeden liter odpadu v prípade ak požiadajú o vývoz väčšieho množstva, na aký majú nárok,
  3. 0,06 € za kilogram drobných stavebných odpadov.

K prijatiu citlivo vnímaného opatrenia viedli nasledujúce dôvody:

  1. Prudký nárast cien energií, pohonných hmôt, mzdových výdavkov, ako aj stúpajúca inflácia, spôsobili navýšenie ceny za služby spojené s nakladaním s komunálnym odpadom, ktoré pre obec zabezpečuje spoločnosť KOSIT, a. s., víťaz verejného obstarávania.
  2. Obec nesmie doplácať na nakladanie s týmto odpadom z iných príjmov obce ako z vybraného poplatku za komunálny odpad. V opačnom prípade sa porušuje zákon o rozpočtových pravidlách, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana náklady na nakladanie s komunálnym odpadom z iných príjmov ako z vybraného poplatku. Takéto konanie obce je označované ako nehospodárene nakladanie s verejnými financiami (v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z. z.).
  3. Zväčšenie škály a objemu zberu rôznych druhov komunálneho odpadu na území obce. 

Faktom je, že skutočné ročné náklady na zabezpečenie zberu, odvozu a likvidáciu komunálneho odpadu z územia obce Raslavice možno vyčísliť sumou  77 430 €, čo v prepočte na obyvateľa znamená poplatok 29 €. Bez schválenia nevyhnutnej zmeny poplatku (pôvodne 18 €) by rozdiel v hospodárení predstavoval 29 370 €. 

Žiaľ, ani v skorej budúcnosti sa zvyšovaniu poplatkov nevyhneme. Dôvodom je zavedenie novej povinnosti pre samosprávy, podľa ktorej od roku 2025 budú musieť zabezpečiť mechanickú a biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním. V realite bežných dní, pri súčasnom objeme zmesového komunálneho odpadu, to značí, že obec bude musieť vynaložiť ďalších približne 13 700 eur, t. j. v prepočte asi 5 eur na obyvateľa.

Ako tomu môžeme predísť?

Je potrebné si uvedomiť, že konečnú sumu za nakladanie s odpadom ovplyvňuje aj poplatok za uskladnenie odpadu na skládke, t. j. cena za uloženie 1 tony zmesového komunálneho odpadu na skládke sa odvíja od tzv. ročnej miery vytriedenia. V praxi to znamená, že čím menej obec separuje, tým viac vznikne zmesového komunálneho odpadu, a teda celkové náklady rastú.

Súčasná úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Raslavice za rok 2023 je 45,48 %, t. j. obec platí 18 eur za 1 tonu zmesového komunálneho odpadu. V prípade zníženia ukazovateľa pod úroveň 40 % by došlo k zmene sadzby na 22 € . V najhoršom možnom prípade (pod 10 % ) až na 33 € . 

Preto je nevyhnutné naďalej separovať odpad a znižovať podiel celkového množstva zmesového komunálneho odpadu.

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. 

V neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

Partnerské obce