Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena formou zmluvy budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo uzatvorenie inej vhodnej zmluvy s týmto obsahom podľa príslušného zákona na slúžiacom pozem

SÚBOR
Dátum: 11.06.2024
Autor: Mgr. Peter Hudák, PhD.
Táto novinka bude 30.06.2024 stiahnutá z webu.
Počet videní: 11
2 min. čítania

zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena formou zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena alebo uzatvorenie inej vhodnej zmluvy s týmto obsahom podľa príslušného zákona na slúžiacom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vecné bremeno (resp. zaťaženie) spočívajúce v povinnosti obec Raslavice v predpokladanom rozsahu vecného bremena strpieť uloženie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na dobu neurčitú v rozsahu (bm) podľa priloženej projektovej dokumentácie v rámci realizácie stavby RASLAVICE, ČOV – TS, NN _901243 (vypracovanej spoločnosťou MJ projekt s.r.o., 03/2024, zodpovedný projektant Ing. Jakub Mikloš), a to na častiach pozemkov:

  • E KN č. 302/1 o celkovej výmere 1 083 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky podiel 1/1, k. ú. Nižné Raslavice, obec Raslavice, zapísaná na LV č. 1189, vedenom Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom,
  • E KN č. 301/209 o celkovej výmere 218 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, spoluvlastnícky podiel 1/1, k. ú. Nižné Raslavice, obec Raslavice, zapísaná na LV č. 1928, vedenom Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom,
  • C KN č. 826 o celkovej výmere 4443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel 1/1, k. ú. Nižné Raslavice, obec Raslavice, zapísaná na LV č. 1189, vedenom Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom,

bezodplatne v zmysle Čl. 9 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raslavice a k tomu úhradu nákladov za vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností oprávneným,

za podmienky dodržania príslušných noriem pri realizácii prác, úpravy terénu a uvedenia pozemkov po prácach do pôvodného stavu, a za ďalších podmienok uvedených v zmluve.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha č. 1 zámeru zriadenia vecného bremena (elektro-energetické zariadenie) Veľkosť: 586.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2024
Zámer zriadenia vecného bremena (elektro-energetické zariadenie).docx Veľkosť: 133.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2024

Partnerské obce