Obsah

Kostol sv. Mikuláša

Kostol
Chrámom pôvodnej obce Slovenské Raslavice, dnes miestnej časti, je Kostol
sv. Mikuláša biskupa, barokovo-klasicistický objekt. Umiestený je v centre pôvodnej
dediny, pri miestnom potoku, na svahu, ktorý sa zvažuje východným smerom.
Datovanie výstavby podľa dostupných prameňov je možné určiť na obdobie rokov
1732 – 1869. V roku 1732 sa totiž spomína ešte drevený kostol a v roku 1869 je už
na mape zobrazený objekt zhodný so súčasnou dispozíciou (oblý záver svätyne,
kvadratické jednolodie, bez veže). Kostol bol teda vybudovaný ako menšie
obdĺžnikové jednolodie s oblo uzavretou svätyňou, bez veže. Loď zaklenuli dvomi
poľami pruskej klenby, svätyňu konchou. Objekt prešiel jedinou výraznejšou
prestavbou, keď bola k nemu v druhej polovici 20. storočia z južnej strany
nevhodne pribudovaná rozmerná kvadratická sakristia, inak zostal zachovaný
v rámci jeho pôvodnej dispozície. Architektonicky najviac členená je východná,
vstupná fasáda. Priečelie je ukončené vysokým trojuholníkovým štítom, vertikálne
fasádu členia lizény a horizontálne sokel s kameninovým obkladom. Túto fasádu
tvorí aj východný múr novodobej sakristie s pravouhlým vstupným otvorom,
krytým krátkou pultovou strechou. Nad pravouhlým vstupom sa nachádza
okenný otvor so záklenkom v tvare oblúka. Severná fasáda je bez otvorov, členená
len lizénami a nízkym soklom. Pôvodne bez okien bola aj západná fasáda, no po
vzniku sakristie tvorili os fasády jej dve malé pravouhlé okná. Južná fasáda má
v súčasnosti dva okenné otvory – pôvodný, v lodi, ukončený oblúkom a nevhodný novodobý v sakristii širokého obdĺžnikového tvaru. Loď je krytá dvomi poľami
pruskej klenby, dosadajúcej na bohato profilované hlavice pilierov. Presbytérium
je ukončené konchou. Loď je so svätyňou prepojená polkruhovým víťazným
oblúkom. V južnom múre je pravouhlý vstup do sakristie, krytej rovným stropom.
Na západnej strane lode je drevená kruchtová empora podopretá dvomi valcovými
stĺpmi s polygonálnymi hlavicami a s kovovým schodiskom zo severovýchodného
rohu.
Celý pôvodný interiér je pokrytý ornamentálnou výmaľbou s barokovými
motívmi, doplnenými novodobými figurálnymi maľbami. Stavba je krytá nízkou
sedlovou strechou, prechádzajúcou nad svätyňou do polkužeľa. Novodobá sakristia má pultovú strechu. Na východnej strane je objekt ukončený malou vežou na
štvorcovom základe, so štyrmi ozvučnicovými otvormi a s ihlanovou strechou s
latinským krížom vo vrchole.
Kostol predstavuje jeden z mála klasicistických vidieckych sakrálnych objektov
s ešte starými barokovými prvkami. Fakt, že sa v 19. storočí chrámy v takom
veľkom počte nestavali, zvyšuje jeho význam, ktorý tak nespočíva len v jeho
architektonických hodnotách.