Obsah

                                  Realizované projekty

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadielv budove KD v obci Raslavice

níženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove KD v obci Raslavice

 

 

                                       Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice 

Plagát CIZS

Základný pevný ozvučovací systém pre divadelnú sálu

Základný pevný ozvučovací systém pre divadelnú sálu     

 Podpora športových príležitostí pre deti predškolského veku

                      Podpora športových príležitostí pre deti predškolského veku

                    Výstavba zariadení na využitie aeotermálnej energie v Základnej školy v Raslaviciach 

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie v ZŠ

        Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice    

  dobudovanie technickej infraštruktúry - chodníky

židovská synagóga

Opatrovateľská služba v obci Raslavice

Vodozadržné opatrenia v obci Raslavice 

Vodozadržné opatrenia v obci Raslavice

                                          Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice 

Dobudovanie systému triedeného zberu

Rekonštrukcia VO

Rekonštrukcia MŠ I

Rekonštrukcia multifunkčného centra

 

Rok - realizácia projektu

Účel pomoci – názov projektu

Poskytovateľ

Suma v EUR

2014

Zberný dvor v obci Raslavice

MŽP + vlastné zdroje

495 784,82

2013-2014

Projekt spolupráce s partnerskou gminou Korzenna – „Kultúra blízka a ... ďaleká?“-slovensko-poľské etnografické podujatia”

ERDF

49 973,00

2014

Rekonštrukcia multifunkčného centra

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

157 999,20

2013

Rozvoj potenciálu cestovného ruchu v obci Raslavice a Mikroregióne Sekčov – Topľa

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

190 576,-

2012 -2015

NP- Terénna socialna práca

ESF

 

2012

Raslavice - Tvorivá obec

Úrad vlády SR+ vlastné zdroje

2 106,-

2012

Rekonštrukcia Zdravotného strediska

Ministerstvo zdravotníctva

261 224,63

2011

Protipovodňové opatrenia

Úrad vlády SR

30 000 ,-

2011

Raslavický umelci

Úrad vlády SR

1 900,-

2012 - 2014

Cezhraničná spolupráca HUSKROUA ENPI s názvom „Ľudia ľuďom – efektívna spolupráca založená na láske k folklóru“

ENPI CBC Programme + vlastné zdroje  

260 698,-

2011

Sunshine - Program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných rómskych komunít v regióne Sekčov – Topľa

FSR (ESF)

114 504,53

2011

Revitalizácia obecnej zóny

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje

548 207,-

2011-2013

ČOV a kanalizácia

Ministerstvo ŽP SR + Vlastné zdroje 

3 733 191,79

2010

SUNSHINE – program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných romských komunít

Európsky sociálny fond, Fond sociálneho rozvoja

141 444,-

2006 -2010

Obecná  káblovka a internet

Vlastné zdroje

328 650,-

2010

Cintorín Vyšné a Nižné  Raslavice –  vstupné brány

Vlastné zdroje

3 000,-

2010

Viacúčelové ihrisko

Úrad vlády SR + Vlastné zdroje

74 083,-

2010

Projekt stavby Zariadenie pre seniorov

Vlastné zdroje

33 173,-

2010

Rekonštrukcia strechy DK a nadstavby nad šatňami

Vlastné zdroje

105 823,-

2009

Rekonštrukcia  budovy MŠ

Vlastné zdroje

6 700,-

2009

Ul. Ku Hati – vodovod, plynovod

Vlastné zdroje

25 500,-

2009-2010

Rekonštrukcia hospodárského pavilónu ZŠ – strecha a nadstavba

MŠ SR

70 000,-

2008

Prestavba vchodu Obecnej knižnice Raslavice

Program obnovy dediny, SAŽP

6306,84,-

2008

ČOV a kanalizácia

Environmentálny fond

99581,76,-

2008 - 2010

Rekonštrukcia ZŠ Raslavice

Regionálny operačný program – Ministerstvo výstavby SR

1 208 067,-

2008

Výmena  okien v Dome kultúry –tanečná  sála

Úrad  vlády SR + vlastné zdroje

12 780,-

2008

Rekonštrukcia  budovy Ocú

Vlastné zdroje

248 950,-

2007

39. ročník ŠSPaT v Raslaviciach

Ministerstvo kultúry SR

3087,03,-

2007

Obnova knižničného fondu v strediskovej knižnici obce Raslavice

Ministerstvo kultúry SR

995,82,-

2007

Rekonštrukcia striech školských pavilónov - III. a IV. pavilónu

MŠ SR

119 498,11,-

2007

ČOV a kanalizácia

Environmentálny fond

136 095,07,-

2006

Chodník a kanalizačná stoka v rómskej osade II. etapa

FSR

9 958,-

2006

38. ročník ŠSPaT v Raslaviciach

Ministerstvo kultúry SR

1659,70,-

2006

Rekonštrukcia  futbalovej tribúny

Prešovský samosprávny kraj

4979,09,-

2006

Cezhraničná spolupráca=Spoločná zodpovednosť

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

118 744,55 ,-

 

 

  • RPA - OZ Modrý motýľ
  • Cezhraničná spolupráca = spoločná zodpovednosť - nové formy vzdelávania - cezhraničná virtuálna univerzita pre vidiek“ (Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA PL – SR)