Obsah

Kompostovanie

 

 

Funkcia v projekte

Meno

Organizácia

Špecializácia a odbornosť

Projektový manažér

Ing. Ján Artim

Obecný úrad Raslavice

Manažment a marketing

Koordinátor

Ing. Anton Lamanec

Obecný úrad Raslavice

Organizovanie činností, vedenie

Člen projektového tímu zodpovedný za rómsku komunitu

Milan Husár

Obecný úrad Raslavice

Vedenie rómskeho etnika

Organizácia

Adresa

Úloha a postavenie partnera v projekte

Spoločnosť priateľov zeme

P. O. BOX H-39
040 01 Košice

Poradenská a školiaca činnosť

 

Zapojenie cieľovej skupiny do prípravy a realizácie projektu

Ako sa zástupcovia cieľovej skupiny zapojili do prípravy projektu a ako sa budú spolupodieľať pri realizácii projektu.

Obyvatelia rómskej komunity sa do projektu zapojili aktívnou účasťou na úvodnom stretnutí s koordinátorom projektu a projektovým manažérom, na ktorom prezentovali svoje podnety a nápady na úspešnú implementáciu predkladaného projektu. 
Pri realizácii projektu sa podieľali jednak svojou aktívnou účasťou na prácach spojených s prípravou terénu pre zriadenie kompostoviska a taktiež sa zúčastňovali školení a seminárov, spojených s prípravou na spustenie procesu separácie a kompostovania v rómskej komunite.