Obsah

 

Menný zoznam zamestnancov OcÚ Raslavice

 

Rakoš Marek                      starosta obce                                starosta@raslavice.sk, 0915 546 655    

Birošová Mária                  terénna pracovníčka                      maria.birosova@raslavice.sk

   

Duraková Martina Mgr.    terénna sociálna pracovníčka     martina.durakova@raslavice.sk

   
Fignárová Katarína           pracovníčka zberného dvora       0919 221 071    
Baláž Stanislav prednosta úradu prednosta@raslavice.sk

Chovanec Rudolf

šofér info@raslavice.sk

Konturová Milena

personalistka milena.konturova@raslavice.sk

Paľová Lenka Mgr.

hlavný ekonóm lenka.palova@raslavice.sk

Markušová Eva

adminstrátorka stavebnej agendy eva.markusova@raslavice.sk,
0917 708 651

Matijová Ľubica

koordinátorka malých obecných
služieb
0903 540 701

Petrík Maroš Mgr.

terénny pracovník maros.petrik@raslavice.sk

Sabolová Janka Ing.

administrátorka pokladne janka.sabolova@raslavice.sk

Petrová Slávka 

účtovníčka slavka.petrova@raslavice.sk

Salokyová Zuzana

administrátorka daní zuzana.salokyova@raslavice.sk

Ščerba Vincent

správca ČOV 0919 347 838

Ščešňaková Mária, Mgr.

matrikárka maria.scesnakova@raslavice.sk

Miestna občianska
poriadková služba

verejný poriadok v obci 0919 380 208
Kočambová Anna administrátor spoločného stavebného úradu stavebnyurad@raslavice.sk