Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Obec Raslavice

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva
- schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, 
- schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, uznášať sa na nariadeniach,
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, 
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení 
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Jarina Jozef, Ing.zástupca starostu obce
Baláž Dávid, Mgr.poslanec OZ
Demo Peterposlanec OZ
Droblienka Vladimír, Ing.poslanec OZ
Gdovin Gabriel, Ing.poslanec OZ
Hudačová Alžbeta, MUDr.poslanec OZ
Husár Zdenoposlanec OZ
Kovalčín Martin, Bc.poslanec OZ
Saloky Peterposlanec OZ

Podriadené organizačnej zložke

Náplň práce komisie:
- príprava a kontrola plnenia rozpočtu obce, efektívneho hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom obce,
- posudzovanie podnikateľských aktivít v obci, predkladanie návrhov a iniciatív pri tvorbe
vhodného podnikateľského prostredia v obci,
- podpora rozvoja cestovného ruchu na území mikroregiónu Sekčov-Topľa.
Náplň práce komisie:
- predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti kultúrneho života v obci,
- zastupovanie záujmov mládeže v obci a podpora rozvoja dobrovoľníctva,
- súčinnosť pri tvorbe koncepcie a podmienok na rozvoj mládeže, telesnej kultúry.
Náplň práce komisie:
- kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku a stavu životného prostredia
na území obce.
Náplň práce komisie:
- predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže
v obci,
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc, komunikácia
s klubmi dôchodcov, vyjadrovanie sa k otázkam zdravotníckych a sociálnych služieb v obci.
Náplň práce komisie:
- komisia dohliada na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
Je to iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.