Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Mgr. Ľudmila Kopčaková

Pôsobnosť hlavného kontrolóra
• Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených obecným zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:
vykonáva 
• finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
predkladá
• raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
• správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
vypracúva 
• odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
spolupracuje 
• so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
zabezpečuje
• kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
• kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
• kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
• kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení obce,
• kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
• kontrolu dodržiavania interných predpisov obce. 
koordinuje
• kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
• vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
• prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností,
vybavuje
• sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
je povinný
• vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
zodpovedá
• za plnenie úloh obecnému zastupiteľstvu. Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úloha v org. štruktúre

Hlavný kontrolór obce - Hlavný kontrolór obce

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

Samospráva

Sviatok a výročie

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Búrlivý október, sotva bude zima stála.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:253
TÝŽDEŇ:1061
CELKOM:1064957

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na