Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

Prevádzkový poriadok divadelnej sály Domu kultúry Stiahnuté: 21x | 17.12.2020

Prevádzkový poriadok futbalového ihriska obce Raslavice Stiahnuté: 26x | 16.12.2020

VZN č. 6 /2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 18x | 16.12.2020

VZN č.5/2020 zo dňa 14.12.2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Raslaviciach Stiahnuté: 16x | 16.12.2020

VZN č.4/2020 obce Raslavice o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 16x | 16.12.2020

VZN č.3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za KO Stiahnuté: 36x | 15.12.2020

Návrh VZN o podmienkach zverejňovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 25x | 27.11.2020

Návrh VZN o pohrebníctve podľa platného zákona 2020 Stiahnuté: 23x | 27.11.2020

Návrh - VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO_ 2020 Stiahnuté: 31x | 27.11.2020

VZN 2/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Raslavice Stiahnuté: 37x | 26.10.2020

Príloha č.2 - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 26x | 26.10.2020

Návrh VZN č.2/2020 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Raslavice Stiahnuté: 33x | 09.10.2020

Príloha č.2 - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 26x | 08.10.2020

VZN č. 1-2020 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 162x | 07.09.2020

Návrh - VZN č. 1 2020 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 120x | 21.08.2020

2019

VZN č. 6 /2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného Stiahnuté: 107x | 16.12.2019

VZN obce Raslavice č. 4 /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 157x | 16.12.2019

VZN č.5/2019 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 90x | 16.12.2019

VZN Obce Raslavice č. 1/2018 Dodatok č. 1/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár Stiahnuté: 68x | 16.12.2019

Návrh VZN č. 2-2019 o Zmene VZN o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad soc. služieb Stiahnuté: 73x | 04.12.2019

Stránka