Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

VZN č. 1-2020 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 115x | 07.09.2020

Návrh - VZN č. 1 2020 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 83x | 21.08.2020

2019

VZN č. 6 /2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného Stiahnuté: 66x | 16.12.2019

VZN obce Raslavice č. 4 /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 99x | 16.12.2019

VZN č.5/2019 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 60x | 16.12.2019

VZN Obce Raslavice č. 1/2018 Dodatok č. 1/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár Stiahnuté: 38x | 16.12.2019

Návrh VZN č. 2-2019 o Zmene VZN o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad soc. služieb Stiahnuté: 47x | 04.12.2019

Návrh VZN - prevádzkovanie kanalizácie Stiahnuté: 47x | 29.11.2019

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO Stiahnuté: 66x | 29.11.2019

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ MŠ ŠK ŠJ Stiahnuté: 72x | 29.11.2019

VZN č. 3 2019 o určení školského obvodu Základnej školy Stiahnuté: 47x | 31.10.2019

Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní Stiahnuté: 59x | 11.10.2019

Návrh - VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy v Raslaviciach Stiahnuté: 54x | 04.10.2019

VZN obce Raslavice č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raslavice Stiahnuté: 124x | 03.07.2019

VZN Obce Raslavice č. 1/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 171x | 03.06.2019

2018

VZN č. 09/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času. Stiahnuté: 233x | 17.12.2018

VZN č. 08/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 04/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 201x | 17.12.2018

VZN č. 07/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach. Stiahnuté: 177x | 17.12.2018

VZN č. 06/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 03/2017 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 153x | 17.12.2018

VZN č. 05/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Raslavice Stiahnuté: 249x | 17.12.2018

Stránka