Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

Návrh VZN č. 3/2021 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Raslavice Stiahnuté: 7x | 08.10.2021

VZN č.2 2021 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 11x | 17.08.2021

Návrh VZN č.2 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1 2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ...... Stiahnuté: 18x | 30.07.2021

VZN č. 1 2021- určenie názov ulíc Stiahnuté: 18x | 29.06.2021

Návrh VZN č. 1 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 24x | 31.05.2021

2020

Prevádzkový poriadok divadelnej sály Domu kultúry Stiahnuté: 49x | 17.12.2020

Prevádzkový poriadok futbalového ihriska obce Raslavice Stiahnuté: 44x | 16.12.2020

VZN č. 6 /2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 36x | 16.12.2020

VZN č.5/2020 zo dňa 14.12.2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Raslaviciach Stiahnuté: 32x | 16.12.2020

VZN č.4/2020 obce Raslavice o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 30x | 16.12.2020

VZN č.3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za KO Stiahnuté: 62x | 15.12.2020

Návrh VZN o podmienkach zverejňovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 46x | 27.11.2020

Návrh VZN o pohrebníctve podľa platného zákona 2020 Stiahnuté: 42x | 27.11.2020

Návrh - VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO_ 2020 Stiahnuté: 53x | 27.11.2020

VZN 2/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Raslavice Stiahnuté: 54x | 26.10.2020

Príloha č.2 - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 42x | 26.10.2020

Návrh VZN č.2/2020 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Raslavice Stiahnuté: 50x | 09.10.2020

Príloha č.2 - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 40x | 08.10.2020

VZN č. 1-2020 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 194x | 07.09.2020

Návrh - VZN č. 1 2020 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 136x | 21.08.2020

Stránka