Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

Návrh - VZN č. 1 2020 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 19x | 12.06.2020

2019

VZN č. 6 /2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného Stiahnuté: 55x | 16.12.2019

VZN obce Raslavice č. 4 /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 86x | 16.12.2019

VZN č.5/2019 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 45x | 16.12.2019

VZN Obce Raslavice č. 1/2018 Dodatok č. 1/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár Stiahnuté: 30x | 16.12.2019

Návrh VZN č. 2-2019 o Zmene VZN o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad soc. služieb Stiahnuté: 39x | 04.12.2019

Návrh VZN - prevádzkovanie kanalizácie Stiahnuté: 40x | 29.11.2019

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO Stiahnuté: 58x | 29.11.2019

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ MŠ ŠK ŠJ Stiahnuté: 60x | 29.11.2019

VZN č. 3 2019 o určení školského obvodu Základnej školy Stiahnuté: 35x | 31.10.2019

Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní Stiahnuté: 48x | 11.10.2019

Návrh - VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy v Raslaviciach Stiahnuté: 45x | 04.10.2019

VZN obce Raslavice č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raslavice Stiahnuté: 110x | 03.07.2019

VZN Obce Raslavice č. 1/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 157x | 03.06.2019

2018

VZN č. 09/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času. Stiahnuté: 220x | 17.12.2018

VZN č. 08/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 04/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 191x | 17.12.2018

VZN č. 07/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach. Stiahnuté: 167x | 17.12.2018

VZN č. 06/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 03/2017 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 141x | 17.12.2018

VZN č. 05/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Raslavice Stiahnuté: 232x | 17.12.2018

VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Raslavice Stiahnuté: 402x | 20.09.2018

Stránka