Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

VZN č. 3/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, o výške príspevku v zá Stiahnuté: 266x | 17.08.2018

VZN č. 2-2018 o Zmene VZN o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb Stiahnuté: 183x | 11.05.2018

VZN č. 1-2018 o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb Stiahnuté: 302x | 29.03.2018

VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach Stiahnuté: 333x | 05.03.2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raslavice č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 235x | 19.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 367x | 19.12.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2017 O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD Stiahnuté: 275x | 19.12.2017

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 245x | 19.12.2017

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 291x | 23.05.2017

Smernica Obce Raslavice - verejné obstarávanie Stiahnuté: 331x | 29.03.2017

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam Stiahnuté: 307x | 29.03.2017

Smernica upravujúca postup verejného obstaraváteľa Obce Raslavice pri verejnom obstarávaní Stiahnuté: 378x | 29.03.2017

Štatút obce Raslavice Stiahnuté: 370x | 29.03.2017

Štatút knižnice Stiahnuté: 263x | 29.03.2017

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 303x | 29.03.2017

Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 417x | 29.03.2017

Požiarný poriadok obce Stiahnuté: 279x | 29.03.2017

VZN - športového areálu Raslavice Stiahnuté: 286x | 29.03.2017

VZN - o tržniciach Stiahnuté: 233x | 29.03.2017

VZN - o miestných daniach Stiahnuté: 262x | 29.03.2017

Stránka