Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam Stiahnuté: 289x | 29.03.2017

Smernica upravujúca postup verejného obstaraváteľa Obce Raslavice pri verejnom obstarávaní Stiahnuté: 339x | 29.03.2017

Štatút obce Raslavice Stiahnuté: 335x | 29.03.2017

Štatút knižnice Stiahnuté: 244x | 29.03.2017

Zasady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 272x | 29.03.2017

Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 370x | 29.03.2017

Požiarný poriadok obce Stiahnuté: 251x | 29.03.2017

VZN - športového areálu Raslavice Stiahnuté: 268x | 29.03.2017

VZN - o tržniciach Stiahnuté: 216x | 29.03.2017

VZN - o miestných daniach Stiahnuté: 235x | 29.03.2017

VZN - o komunálnych odpadoch a drobných odpadov Stiahnuté: 274x | 29.03.2017

VZN - daň nehnuteľnosti Stiahnuté: 286x | 29.03.2017

VZN - záväzná časť zmien a doplnkov ÚPN-O Raslavice Stiahnuté: 196x | 29.03.2017

VZN - o určení výšky dotácie na prevádzku ZU Stiahnuté: 189x | 29.03.2017

Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancov obce Raslavice Stiahnuté: 264x | 29.03.2017

Smernica o verejnom obstarávaní -Interný predpis Stiahnuté: 183x | 29.03.2017

Smernice o verejnom obstarávaní pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raslavice Stiahnuté: 189x | 29.03.2017

Zásady krátkodobého prenajímania majetku Obce Raslavice v správe Základnej školy v Raslaviciach Stiahnuté: 363x | 29.03.2017

Návrh - VZN obce Raslavice č. o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice Stiahnuté: 185x | 29.03.2017

Návrh VZN obce Raslavice č 1/2017 o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 162x | 29.03.2017

Stránka