Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

VZN obce Raslavice č 1/2017 o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 223x | 29.03.2017

2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice Stiahnuté: 137x | 31.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice Stiahnuté: 135x | 31.12.2016

Návrh VZN obce Raslavice č.1/2016, ktorým sa mení VZN Obce Raslavice č 7/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 143x | 31.12.2016

Návrh VZN obce Raslavice č.2/2016 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Raslavice Stiahnuté: 260x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č.1/2016, ktorým sa mení VZN Obce Raslavice č 7/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 150x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č.2/2016 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Raslavice Stiahnuté: 424x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy o výške príspevku v základnej umele Stiahnuté: 152x | 31.12.2016

Návrh VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 144x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 183x | 31.12.2016

Návrh - VZN obce Raslavice č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 161x | 31.12.2016

Návrh - V ZN obce Raslavice č.6/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 171x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 155x | 31.12.2016

V ZN obce Raslavice č.6/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 155x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice Stiahnuté: 163x | 31.12.2016

2015

VZN obce č. 3/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Raslavice – časť Vyšné Raslavice Stiahnuté: 223x | 12.04.2018

VZN obce č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 140x | 31.12.2015

VZN obce Raslavice č. 2/2015 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 235x | 31.12.2015

VZN obce č. 4/2015, Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Raslavice – časť Nižné Raslavice Stiahnuté: 179x | 31.12.2015

VZN obce č. 5/2015,o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 147x | 31.12.2015

Stránka