Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

VZN - o komunálnych odpadoch a drobných odpadov Stiahnuté: 313x | 29.03.2017

VZN - daň nehnuteľnosti Stiahnuté: 313x | 29.03.2017

VZN - záväzná časť zmien a doplnkov ÚPN-O Raslavice Stiahnuté: 210x | 29.03.2017

VZN - o určení výšky dotácie na prevádzku ZU Stiahnuté: 209x | 29.03.2017

Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancov obce Raslavice Stiahnuté: 320x | 29.03.2017

Smernica o verejnom obstarávaní -Interný predpis Stiahnuté: 203x | 29.03.2017

Smernice o verejnom obstarávaní pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raslavice Stiahnuté: 210x | 29.03.2017

Zásady krátkodobého prenajímania majetku Obce Raslavice v správe Základnej školy v Raslaviciach Stiahnuté: 392x | 29.03.2017

Návrh - VZN obce Raslavice č. o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice Stiahnuté: 205x | 29.03.2017

Návrh VZN obce Raslavice č 1/2017 o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 183x | 29.03.2017

VZN obce Raslavice č 1/2017 o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 245x | 29.03.2017

2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice Stiahnuté: 153x | 31.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice Stiahnuté: 150x | 31.12.2016

Návrh VZN obce Raslavice č.1/2016, ktorým sa mení VZN Obce Raslavice č 7/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 156x | 31.12.2016

Návrh VZN obce Raslavice č.2/2016 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Raslavice Stiahnuté: 329x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č.1/2016, ktorým sa mení VZN Obce Raslavice č 7/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 164x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č.2/2016 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Raslavice Stiahnuté: 468x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy o výške príspevku v základnej umele Stiahnuté: 172x | 31.12.2016

Návrh VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 162x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 214x | 31.12.2016

Stránka