Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2016

Návrh - VZN obce Raslavice č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 177x | 31.12.2016

Návrh - V ZN obce Raslavice č.6/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 189x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 171x | 31.12.2016

V ZN obce Raslavice č.6/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 177x | 31.12.2016

VZN obce Raslavice č 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice Stiahnuté: 179x | 31.12.2016

2015

VZN obce č. 3/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Raslavice – časť Vyšné Raslavice Stiahnuté: 261x | 12.04.2018

VZN obce č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 155x | 31.12.2015

VZN obce Raslavice č. 2/2015 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 310x | 31.12.2015

VZN obce č. 4/2015, Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Raslavice – časť Nižné Raslavice Stiahnuté: 202x | 31.12.2015

VZN obce č. 5/2015,o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 161x | 31.12.2015

VZN obce č. 6/2015, o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 212x | 31.12.2015

Návrh - VZN obce č.7/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 175x | 31.12.2015

VZN obce č.7/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 155x | 31.12.2015

Návrh VZN obce Raslavice č. 08/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 233x | 31.12.2015

Návrh VZN obce Raslavice č. 10/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 159x | 31.12.2015

Návrh VZN obce Raslavice č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raslavice Stiahnuté: 211x | 31.12.2015

VZN obce Raslavice č. 08/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice Stiahnuté: 174x | 31.12.2015

VZN obce Raslavice č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raslavice Stiahnuté: 178x | 31.12.2015

VZN obce Raslavice č. 10/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 167x | 31.12.2015

2014

VZN obce č. 1/2014 o trhových miestach, trhový poriadok Stiahnuté: 180x | 31.12.2014

Stránka