Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2012

VZN obce Raslavice č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti Stiahnuté: 148x | 31.12.2012

2011

VZN č.28/2011- o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 251x | 31.12.2011

VZN č. 29/2011 daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 152x | 31.12.2011

VZN č. 30/2011 o miestnych daniach Stiahnuté: 136x | 31.12.2011

VZN 31/2011 - o komunálnych odpadoch a drobných stavieb Stiahnuté: 155x | 31.12.2011

VZN č.32/2011 o odpadoch Stiahnuté: 182x | 31.12.2011

VZN č. 33/2011 -o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice Stiahnuté: 147x | 31.12.2011

VZN č. 34/2011 opatrovateľská služba Stiahnuté: 167x | 31.12.2011

VZN č. 37/2011 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 138x | 31.12.2011

VZN obce Raslavice č. 38/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ, MŠ, ŠK, ŠJ - 2012 Stiahnuté: 157x | 31.12.2011

VZN obce Raslavice č. 39/2011 o miestnych daniach v obci Raslavice na rok 2012 Stiahnuté: 162x | 31.12.2011

VZN obce Raslavice č. 40/2011 o školských zariadeniach na rok 2012 Stiahnuté: 138x | 31.12.2011

VZN č. 35/2011 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch Stiahnuté: 146x | 22.08.2011

VZN č.36/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 141x | 22.08.2011

2009

VZN - o miestných daniach 2009 Stiahnuté: 137x | 31.12.2009

VZN - daň z nehnuteľnosti 2009 Stiahnuté: 145x | 31.12.2009

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska obce Raslavice od 01.09.2009 Stiahnuté: 151x | 31.12.2009

2010

VZN - o miestnych daniach 2010 Stiahnuté: 135x | 31.12.2010

VZN - o dani z nehnutelnosti 2010 Stiahnuté: 137x | 31.12.2010

VZN č. 23/2010- o komunálnych odpadoch a drobných stavieb 2010 Stiahnuté: 134x | 31.12.2010

Stránka