Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2014

VZN obce č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice Stiahnuté: 153x | 31.12.2014

VZN obce č. 3/2014 o určení školského obvodu Základnej školy Raslavice Stiahnuté: 400x | 31.12.2014

Aktualizácie VZN obce Raslavice č. 3/2014 o určení školského obvodu Základnej školy Raslavice Stiahnuté: 173x | 31.12.2014

VZN obce č. 4 /2014 o určení plagátovacích plôch pre volebné kampane na území obce Raslavice Stiahnuté: 183x | 31.12.2014

Aktualizácia VZN obce č. 3/2014 o určení školského obvodu Základnej školy Raslavice Stiahnuté: 184x | 31.12.2014

2013

VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času Stiahnuté: 152x | 31.12.2013

VZN obce Raslavice č.2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Stiahnuté: 176x | 31.12.2013

VZN obce č. 3/2013, Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Raslavice – časť Vyšné Raslavice Stiahnuté: 187x | 31.12.2013

VZN obce č. 4/2013, Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Raslavice – časť Nižné Raslavice Stiahnuté: 181x | 31.12.2013

2012

VZN obce Raslavice č. 1/2012 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie odpadových vôd Stiahnuté: 297x | 31.12.2012

VZN obce Raslavice č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti Stiahnuté: 168x | 31.12.2012

2011

VZN č.28/2011- o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 272x | 31.12.2011

VZN č. 29/2011 daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 182x | 31.12.2011

VZN č. 30/2011 o miestnych daniach Stiahnuté: 150x | 31.12.2011

VZN 31/2011 - o komunálnych odpadoch a drobných stavieb Stiahnuté: 171x | 31.12.2011

VZN č.32/2011 o odpadoch Stiahnuté: 203x | 31.12.2011

VZN č. 33/2011 -o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice Stiahnuté: 160x | 31.12.2011

VZN č. 34/2011 opatrovateľská služba Stiahnuté: 182x | 31.12.2011

VZN č. 37/2011 o príspevkoch v školských zariadeniach Stiahnuté: 154x | 31.12.2011

VZN obce Raslavice č. 38/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ, MŠ, ŠK, ŠJ - 2012 Stiahnuté: 175x | 31.12.2011

Stránka