Obsah

Správy

01.07.2020

Voľné pracovné miesto- Koordinátor práce s rodinou

MV SR/Úrad splnomocnenca SR pre rómske komunity obsadzuje voľné pracovné pozície Koordinátor/Koordinátorka práce s rodinou, pre Národný projekt Podpora predprimárného vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunítI.-NP PRIM.

Detail

25.06.2020

OZ

Oznam

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30.06.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail

19.06.2020

oznam o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Detail

18.06.2020

Dotazník

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Detail

18.06.2020

výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Bardejov – Raslavice

V dňoch 22 a 23. júna 2020 (pondelok, utorok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:30 do 14:30 hod. na úseku Raslavice- Kapušany pri Prešove.

Detail

Kalendár akcií