Obsah

Dobré správy pre rodičov

Typ: ostatné
Dobré správy pre rodičov 1Vážení občania, radi by sme Vás informovali, že v týchto dňoch začína práca na ďalších 2 projektoch pre naše ratolesti - „Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice“ a „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová“, na ktoré obec získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Hlavný cieľ projektu č. 1: 

Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce základnej školy Raslavice.

Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačno-komunikačných zručností, prírodovednej, čitateľskej a technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investícií do odborných učební a knižnice ZŠ.

Realizované budú nasledovné činnosti (v termíne 11/2018 - 08/2019) spolux za 171 196,15 EUR:

– Aktivita 1: Jazyková učebňa

– Aktivita 2: Školská knižnica

– Aktivita 3: Učebňa Fyziky

– Aktivita 4: Učebňa Techniky

– Aktivita 5: Učebňa IKT

 

Hlavný cieľ projektu č. 2: 

Rekonštrukcia objektu materskej školy Alejová za účelom rozšírenia, skvalitnenia služieb a dostupnosti predprimárneho vzdelávania na území obce.

Projekt prispeje k zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku a zabezpečeniu základných služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania na území obce Raslavice.

Realizované budú nasledovné činnosti (v termíne 10/2018 - 09/2019) spolu za 219 507,00 EUR:

- Aktivita 1: Rekonštrukcia objektu MŠ Alejová 

- Aktivita 2: Stavebno-technické úpravy exteriéru vrátane detského ihriska

- Aktivita 3: Materiálno-technické vybavenie interiéru

- Aktivita 4: Zníženie energetickej náročnosti budovy

 

Tieto projekty sa realizujú s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

 


Vytvorené: 7. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 11. 2018 15:54
Autor: