Obsah

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Typ: ostatné
oznam o strategickom dokumenteObstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu : Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o životného prostredia Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Nám. mieru 3 080 01 Prešov .Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)


Vytvorené: 19. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2020 12:07
Autor: