Obsah

POZVÁNKA: zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach

Typ: ostatné
Pozvánka: 1Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 13.12.2018 (štvrtok) o 19. hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

    Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Návrh rozpočtu obce Raslavice na roky 2019, 2020 a 2021.
 3. Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Raslavíc.
 4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 03/2017 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd.
 5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 04/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice.
 6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 01/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach.
 7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Raslavice č. 02/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času.
 8. Voľba členov komisií pri OZ.
 9. Voľba členov valného zhromaždenia vo firme Obecné služby Raslavice, s. r. o.
 10. Doplnenie zakladateľskej listiny pre firmu Obecné služby Raslavice, s. r. o.
 11. Úpravy rozpočtu na rok 2018.
 12. Odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Raslavice  na parcele CKN 708, k. ú. Vyšné Raslavice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 13. Spolufinancovanie projektu „kompostáreň v obci Raslavice“.

Vytvorené: 11. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 12. 2018 17:32
Autor: