Obsah

Prijímacie skúšky ZUŠ do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021

Typ: ostatné
prijímacie skúškyRiaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva č. 2020/11326:2 o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 11. júna 2020 vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021.

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144,  086 41  Raslavice v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva č. 2020/11326:2 o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 11. júna 2020 vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021. Termín a miesto konania prijímacích skúšok:

ZUŠ Raslavice – 24. jún 2020 v čase od 13:00 do 17:30 v priestoroch ZUŠ Raslavice

Elokované pracovisko Hertník – 23. jún 2020  v čase od 13:00 do 17:30 v priestoroch ZŠ Hertník

Elokované pracovisko Tulčík – 25. jún 2020 v čase od 13:00 do 16:00 v priestoroch ZŠ Tulčík

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov, uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor, riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

1.       Hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu)

2.       Rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3.       Spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu (detská, ľudová, umelá, ...)

4.       Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Výtvarný odbor:

1.       Schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

2.       Stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

3.       Schopnosť koncentrácie na prácu

 

Tanečný odbor:

1.       Hudobné a pohybové schopnosti

2.       Telesnú spôsobilosť

3.       Rytmické cítenie

 

Literárno-dramatický odbor:

1.       Zmysel pre rytmus

2.       Prednes pripravenej básne alebo prózy

3.       Hlasové dispozície, čistota reči

 

 

Mgr.art. Martin Franek

riaditeľ školy

V Raslaviciach  dňa 15. júna 2020


Vytvorené: 16. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2020 21:17
Autor: