Obsah

Talentové prijímacie skúšky ZUŠ

Typ: ostatné
Talentovky v ZUŠRiaditeľ ZUŠ v Raslaviciach v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje
prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2021/2022.

Termín a miesto konania prijímacích skúšok:

ZUŠ Raslavice – 2.-3. jún 2021 v čase od 13:00 do 18:00 v priestoroch ZUŠ Raslavice

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Elektronickú prihlášku je možné vyplniť vopred na webovom sídle školy: https://zusraslavice.edupage.org/register/

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov, uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor, riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

 1. Hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu)
 2. Rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. Spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu (detská, ľudová, umelá, ...)
 4. Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Výtvarný odbor:

 1. Schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. Stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
 3. Schopnosť koncentrácie na prácu

 

Tanečný odbor:

 1. Hudobné a pohybové schopnosti
 2. Telesnú spôsobilosť
 3. Rytmické cítenie

 

Literárno-dramatický odbor:

 1. Zmysel pre rytmus
 2. Prednes pripravenej básne alebo prózy
 3. Hlasové dispozície, čistota reči

 


Vytvorené: 23. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2021 18:29
Autor: