Obsah

VÝZVA: prideľovania nájomných bytov

Typ: ostatné
Výzva na prideľovania nájomných bytov 1Obec Raslavice, zastupená starostom obce Marekom Rakošom, v zmysle VZN obce Raslavice č. 05/2018 oznamuje svojim obyvateľom možnosť podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu obstaraného z verejných prostriedkov na ulici Hrabovecká.


ŠPECIFIKÁCIA BYTOV:

Celkovo sú na pridelenie k dispozícii dva 1-izbové byty, štyri 2-izbové byty a šesť 3-izbových bytov.

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA MESAČNÉHO NÁJMU:

  • 148,08 eur za 1-izbový byt
  • 200,49 eur za 2-izbový byt
  • 259,79 eur za 3-izbový byt
  • suma zahŕňa nájomné a zálohovú platbu za energie t. j. vodu, stočné a plyn (elektrinu si nájomník platí sám)

PRE ZARADENIE ŽIADATEĽOV DO PORADOVNÍKA O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU JE POTREBNÉ SPLNIŤ PODMIENKY podľa VZN obce Raslavice  č. 05/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Raslavice:

     - Žiadateľom môže byť len fyzická osoba:

a) ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva,

b) ktorá má ku dňu podania žiadosti trvalý pobyt na území obce Raslavice minimálne 3 roky a je zamestnaný, ak nepracuje a je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, príp. na starobnom dôchodku alebo invalidnom dôchodku.

c) ktorá má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené všetky záväzky voči obci Raslavice a nie je nájomcom v obecnom byte, ktorá nie je výlučným vlastníkom alebo podielovým vlastníkom polovice bytu, rodinného domu alebo rekreačného domu. Toto však neplatí v prípade ak súčet spoluvlastníckych podielov jednotlivých členov domácnosti rovnakej nehnuteľnosti bytu, rodinného domu a rekreačného domu je podiel polovica a viac.

- Žiadateľ je povinný predložiť vyplnenú formu Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
a doložiť nasledujúce dokumenty vzťahujúce sa na jeho osobu a prípadne ďalšie osoby žijúce v spoločnej domácnosti, t. j. (manžel/manželka, druh/družka):

     a) kópiu daňového priznania,

b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok,

c) potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok,

d) iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materské, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa a iné),

e) u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

  • Celé znenie VZN č. 05/2018 je zverejnené na webovej stránke obce www.raslavice.sk v časti Samospráva, položka Všeobecne záväzné nariadenia.
  • Žiadateľ, ktorému je pridelený byt do nájmu, je povinný uhradiť finančnú zábezpeku vo výške dvojmesačného nájomného vrátane predpísaných úhrad spojených s užívaním bytu pred podpisom nájomnej zmluvy.
  • Termín začiatku užívania prideleného nájomného bytu, po zložení zábezpeky a podpise nájomnej zmluvy, je marec 2019.

 

ŽIADOSTI O PRIDELENIE BYTU PRIJÍMA A BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Obecný úrad v Raslaviciach, Hlavná 154, 086 41 Raslavice

ŽIADOSTI JE MOŽNÉ PODÁVAŤ V TERMÍNE:

od 16.01.2019 do 01.02.2019

 

Marek Rakoš, v. r., starosta obce

Raslavice 16.01.2019                                                                       

 

 


Príloha

Vytvorené: 16. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 2. 2019 15:38
Autor: