Obsah

Zavedenie školského stravovacieho systému a elektronickej dochádzky

Typ: ostatné
obedy Od 1.9.2019 prichádza do platnosti zákon 544/2010 Z.z. o dotácii v pôsobnosti MPSVaR SR. Nárok na štátnu dotáciu má žiak iba vtedy, keď sa v daný deň zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie obed v ŠJ. Z tohto dôvodu zavádzame v našej školskej jedálni elektronický školský stravovací systém a s ním súvisiaci systém dochádzky.

Pre potreby prihlásenia dieťaťa na stravovanie v našej školskej jedálni je potrebné, aby ste si pozorne preštudovali a vyplnili zápisný lístok na stravovanie, ktorý si stiahnete z internetovej stránky a vyplnený prinesiete do kancelárie najneskôr do 30.8.2019. V pondelok 2.9.20119 bude ešte prebiehať prihlasovanie na stravu. Od utorka 3.9.2019 sa bude vydávať obed pre prihlásených stravníkov.

Zápisný lístok obsahuje dôležité informácie ohľadom stravovania v šk. roku 2019/2020. Z toho vyplývajú:

 POVINNOSTI pre rodičov ako ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU stravníka:

- do 2.9.2019 doniesť do kancelárie ŠJ vyplnený zápisný lístok (kedykoľvek od 26-30.8 od 7.00-13.00 hod.) buď si ho vytlačíte alebo požiadate o tlačivo v ŠJ

-  zaplatiť jednorazový príspevok 30 € (na aké číslo účtu a načo slúži príspevok je popísané v zápisnom lístku+ doklad o zaplatení)

- vyzdvihnúť si prihlasovacie údaje do stravovacieho systému pre účely odhlasovania z obedov.

- u triedneho učiteľa zakúpiť si za zálohu 3€ čip, ktorý bude slúžiť po celý čas dochádzky v škole a odberu stravy v jedálni

POVINNOSTI ŽIAKA:

- pri príchode do školy zaznamenať svoj príchod priložením čipu k čítaciemu zariadeniu

- použiť čip pri odoberaní stravy priložením k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku

- v prípade zabudnutia alebo straty čipu ohlásiť danú skutočnosť triednej učiteľke/učiteľovi a vedúcej ŠJ

JE DOBRÉ VEDIEŤ:

 

 • číslo účtu školskej jedálne: SK 26 5600 0000 0036 3210 7002  PRIMA BANKA. Informácia pre príjemcu: Meno a priezvisko dieťaťa, trieda. (Pre prvákov a piatakov: meno a priezvisko dieťaťa, prvý/piaty ročník)
 • odovzdaním zápisného lístka a úhrady príspevku bude žiak prihlásený na stravovanie po dobu 10 mesiacov
 • Stravu je potrebné odhlásiť načas do 14.00 hod predošlého pracovného dňa! Po tejto hodine je už táto možnosť blokovaná a stravu nie je možné odhlásiť
 • Prihlásená a neodobratá strava Vám bude spoplatnená sumou, ktorá je uvedená pre jednotlivé stupne v zápisnom lístku v zátvorke
 • Po vyčerpaní zálohy 30,- € je nutné ju znova uhradiť
 • výška denného poplatku na nákup potravín 1. finančné pásmo :
 1. stupeň      s dotáciou 1,20 € (bez dotácie 1,08 €)
 2. stupeň      s dotáciou 1,20 € (bez dotácie 1,16 €)

rozdiel bude použitý na režijné výdavky ŠJ

 • odber do obedára je povolený iba v prípade 1. dňa choroby, vtedy zákonný zástupca uhrádza plnú výšku príspevku denného poplatku, ktorý je vyššie uvedený v zátvorke.
 • Stravu v 1. deň PN je taktiež možné za poplatok zo zálohy odobrať do obedára
 • diétne stravovanie a individuálnu donášku stravy ŠJ nezabezpečuje.  Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje podľa posúdenia ošetrujúceho lekára diétu, je potrebné o príspevok požiadať. Po predložení potvrdenia od lekára - špecialistu, dochádzky – prítomnosť na vyučovaní, Vám bude dotácia spätne vyplatená.
 • Pri opakovanom nedodržaní odhlasovania a neodobratia stravy bude žiak zo stravovania vylúčený.

Prosíme rodičov, aby v súvislosti so stravovaním v školskej jedálni viedli svoje deti k zodpovednému správaniu sa voči pripravovanému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia, alebo nie.

Informácie Vám ochotne poskytne vedúca ŠJ na telefonickom čísle  0917 955 932, alebo osobne v ŠJ.


Príloha

Vytvorené: 22. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 8. 2019 10:20
Autor: