Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2011

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

Predmet zmluvy

Náklady na celkové plnenie

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 

2/2011

Remopel-Ekospiv -Arprog Združenie

Zmluva o dielo – ČOV a kanalizácia

3 653 252,20€

30.12.2010 31.5.2012

19.1.2011

 

39/2011-RZ 46

Hudaková Marta, Raslavice Zber a preprava zmesového komun. odpadu   10.1.2011 doba neurčitá

2.2.2011

 

M-23

Vijofel s.r.o. Bartošovce dodanie tovaru - mäso a mäsové výrobky podľa objednávky 2.1.2011 doba neurčitá

1.2.2011

 

M-24

Vijofel s.r.o. Bartošovce dodanie tovaru - mäso a mäsové výrobky podľa objednávky 2.1.2011 doba neurčitá

1.2.2011

 

25/2011

Ing. Karol Fábry Mandátna zmluva MZ 3510-2011- verejné obs.v procese zákazky- Rekonštrukcia ZS 1500 € 7.2.2011  

14.2.2011

 

MŠ 1

Bona Market s.r.o. Raslavice dodanie tovaru -potraviny podľa objednávky 2.1.2011 doba neurčitá

17.2.2011

 

MŠ 2

Bona Market s.r.o. Raslavice dodanie tovaru- potraviny podľa objednávky 2.1.2011 doba neurčitá

17.2.2011

 

MŠ 1

Chovanec Jozef - SHR Raslavice dodanie tovaru - ovocie a zelenina podľa objednávky 2.1.2011 doba neurčitá

17.2.2011

 

MŠ 2

 

71/2011- RZ 82

Chovanec Jozef

 

Choma Jozef

dodanie tovaru - ovocie a zelenina

Mandátna zmluva

podľa objednávky

2.1.2011

 

17.2.2011

doba neurčitá

 

doba neurčitá

17.2.2011

 

17.2.2011

 

10/2011 - RZ 10

Ministerstvo zdravotníctva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rekonštrukcia zdravotného strediska 407 893,82 € 10.1.2011 30.11.2012

21.2.2011

 

86/2011 - RZ 108

Úrad práce soc. vecí a rodiny, Bardejov Dohoda č. 23/§50i/2011 o poskytnutí príspevku - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti   25.2.2011 31.11.2011

28.2.2011

 

67/2011 - RZ 76

SR - Obvodný úrad CO a KR Zmluva o ochraňovaní majetku štátu - elektrická siréna 0 € 10.2.2011 doba neurčitá

2.3.2011

 

66/2011 - RZ 75

ZŠ Raslavice Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení školského stravovania   10.1.2011 doba neurčitá

2.3.2011

 

16/2011 - RZ 103

Druprojekt IPZ -Ing. Grocký Ľubomír dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - Odplata - ČOV a kanalizácia 33 472,80 € 23.2.2011 31.5.2012

2.3.2011

 

16/2011 - RZ 104

Remopel-Ekospiv -Arprog Združenie dodatok č.1 k zmluve o dielo cena diela- ČOV a kanalizácia 3 683 951,80€ 23.2.2011 31.5.2012

2.3.2011

 

72/2011 - RZ 83

Min. práce soc. vecí a rodiny SR - Fond sociál.rozvoja Dodatok číslo DOD /01-2011 špecifické pomienky   14.2.2011 30.09.2012

2.3.2011

 

34/2011 - RZ 40

Obec Raslavice Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - Opatrovateľská služba terénna - Bednár     doba neurčitá

2.3.2011

 

34/2011 - RZ 40

Obec Raslavice Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - Opatrovateľská služba terénna -Bilý     doba neurčitá

2.3.2011

 

34/2011 - RZ 40

Obec Raslavice Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - Opatrovateľská služba terénna -Baláž     doba neurčitá

2.3.2011

 

34/2011 - RZ 40

Obec Raslavice Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - Opatrovateľská služba terénna -Hovancová     doba neurčitá

2.3.2011

 

34/2011 - RZ 40

Obec Raslavice Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - Opatrovateľská služba terénna -Ferko     doba neurčitá

2.3.2011

 

34/2011 - RZ 40

Obec Raslavice Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - Opatrovateľská služba terénna -Vrabľová     doba neurčitá

2.3.2011

 

85/2011 - RZ 127

Jaroslav Špirka, Raslavice projekčný návrh trasy a dodávka optickej chráničky 11 050 € 4.3.2011 31.4.2012

14.3.2011

 

56/2011 - RZ 128

Ľudia a voda, Občianské združenie , Košice Zmluva o poskytnutí služby - integrovaný manažment vodných zdrojov 30 € /hod. 1.2.2011  

17.3.2011

počas školenia

56/2011 - RZ 129

Paľa Ľubomír- Autodoprava Zmluva o poskytnutí služby - zemné práce   1.3.2011  

17.3.2011

 

58/2011 - RZ 151

MPaRV SR Zmena výdavkov na realizáciu aktivít projektu - Revitalizácia obecnej zóny

538 383,23 €

18.3.2011 31.1.2012

21.3.2011

 

125/2011 - RZ 168

Ing. Marta Dvorská, Bardejov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb - overenie učtovskej uzávierky za rok 2010  664 € 7.3.2011 31.3.2011

28.3.2011

 

126/2011 - RZ 170

KÚŽP, Prešov poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu-dodatok k zmluve   24.3.2011 31.10.2011

28.3.2011

 

2/2011 - RZ 165

Ján Rybár, Humenné Zmluva o užívanií verejného priestranstva - lunapark 400 € 18.3.2011  

28.3.2011

počas ŠSPaT

73/2011 - RZ 84

UPSVaR, Bardejov Dohoda č.18/§50j/2011 o poskytnutí príspevku - podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami   24.3.2011  

30.3.2011

 

96/2011 - RZ 121

Urad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie - protipovodňové opatrenia   15.3.2011  

30.3.2011

 

118/2011 RZ 182

UPSVaR, Bardejov Dohoda č.36/§50i/2011 o poskytnutí príspevku - podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 4500 € 23.3.2011 31.12.2011

11.4.2011

 

146/2011 - RZ 208

VÚB a.s., Bardejov Zmluva o termínovanom úvere č.319/2011/UZ 395 000 € 11.4.2011 31.12.2012

13.4.2011

 

146/2011 - RZ 209

VÚB a.s., Bardejov Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.536/2011/D   11.4.2011 31.12.2012

13.4.2011

 

146/2011 - RZ 210

VÚB a.s., Bardejov Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1289/2010/UZ   11.4.2011  

13.4.2011

 

119/2011

FS Topľan, Giraltovce Dohoda o účinkovaní na 43. ročníku ŠSPaT- FS Topľan 200 € 30.3.2011  

14.4.2011

 

119/2011

FS Ekonóm, Bratislava Dohoda o účinkovaní na 43. ročníku ŠSPaT- FS Ekonóm 300 € 14.4.2011  

14.4.2011

 

150/2011 - RZ 218

MK SR, Bratislava Dodatok o spolupráci pri realizácií dotačného systému MK SR - kultúrne poukazy - ZŠ Raslavice   5.4.2011 13.11.2011

14.4.2011

 

119/2011

FS Rovina, Dlhé Klčovo Dohoda o účinkovaní na 43. ročníku ŠSPaT- FS Rovina Dlhé Klčovo   15.4.2011  

15.4.2011

 

146/2011 -RZ 211

VÚB a.s., Bardejov Zmluva o zriadení založného práva na nehnuteľné veci č.557/2011/ZZ   11.4.2011 31.12.2012

19.4.2011

 

16/2011 -RZ 230

Remopel-Ekospiv -Arprog Združenie Dodatok č.2 k zmluve o dielo - Čov a kan. platobné podmienky, fakturácia   21.4.2011 31.5.2012

27.4.2011

 

19/2011 -RZ 234

  Dodatok č.DOD/02-2011/- FSR špecifické podmienky      

4.5.2011

 

124/2011

Gaton Zmluva o reklame -propagácia a prezentácia obchodného mena 200 €    

5.5.2011

 

124/2011

Cigánsky diabli Zmluva o dielo- vystúpenie orchestra na 43. ročníku ŠSPaT 22OO €    

9.5.2011

 

168/2011 -RZ 242

Vub banka Bardejov dodatok č.3 k zmluve o kontokoretnom úvere      

9.5.2011

 

73/2011 -RZ 252

UPSVaR Bardejov Dohoda č.69/§50j/2011 o poskytnutí príspevku podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami      

11.5.2011

 

164/2011 -RZ 257

Zmluva o nájme nebytových priestorov- hasiči prenájom priestorov      

16.5.2011

 

58/2011 -RZ 253

Ing. Karol Petz Mandátna zmluva -stavebný dozor Revitalizacia obecnej zony      

16.5.2011

 

124/2011

Delta Online Zmluva o reklame - propagácia a prezentácia obchodného mena 150 €    

16.5.2011

 

124/2011

Ecivalsar s.r.o. Zmluva o reklame -propagácia a prezentácia obchodného mena 100 €    

25.5.2011

 

124/2011

Remopel Zmluva o reklame - propagácia a prezentácia obchodného mena 100 €    

25.5.2011

 

124/2011

Komfos Prešov s.r.o. Zmluva o reklame -propagácia a prezentácia obchodného mena 101 €    

1.6.2011

 

124/2011

Raky stav s.r.o. Zmluva o reklame -propagácia a prezentácia obchodného mena 200 €    

1.6.2011

 

2011

dodatok k dohode o VVP Biznis - Partner nonstop - T com nový program      

27.5.2011

 

2011

Dodatok o ukončení - T com ukončenie programu      

27.5.2011

 

73/2011 - RZ 286

Dohoda č. 88 /§55j / 2011 o poskytnutí príspevku podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami      

9.6.2011

 

119/2011

Dohoda o účinkovaní na 43. ročníku ŠSPaT- DSF Jurošík Michalovce učinkovanie na 43.ročníku ŠSPaT      

16.6.2011

 

119/2011

Dohoda o účinkovaní na 43. ročníku ŠSPaT- DFS Šariš Prešov učinkovanie na 43.ročníku ŠSPaT      

16.6.2011

 

119/2011

Dohoda o účinkovaní na 43. ročníku ŠSPaT- FS Mladosť Banská Bystrica učinkovanie na 43.ročníku ŠSPaT      

16.6.2011

 

124/2011

Sponzorská zmluva - Montozvar - 43. ročníku ŠSPaT Poskytnutie finančnej čiastky 50 €    

20.6.2011

 

124/2011

Sponzorská zmluva - Inštalcomp - 43. ročníku ŠSPaT Poskytnutie finančnej čiastky 50 €    

20.6.2011

 

124/2011

Sponzorská zmluva - Obec Koprivnica - 43. ročníku ŠSPaT Poskytnutie finančnej čiastky 50 €    

20.6.2011

 

 

Dodatokč. 1/2011 NZ k Nájomnej zmluve- Pare zmena mesačných poplatkov      

22.6.2011

 

 

Dodatokč. 1/2011 NZ k Nájomnej zmluve- Kravčuková zmena mesačných poplatkov      

22.6.2011

 

 

Dodatokč. 1/2011 NZ k Nájomnej zmluve- Oravcová zmena mesačných poplatkov      

22.6.2011

 

 

Dodatokč. 1/2011 NZ k Nájomnej zmluve- Železník zmena mesačných poplatkov      

22.6.2011

 

 

Dodatokč. 1/2011 NZ k Nájomnej zmluve- Kačmar zmena mesačných poplatkov      

22.6.2011

 

 

Dodatokč. 1/2011 NZ k Nájomnej zmluve- AZ therm zmena mesačných poplatkov      

22.6.2011

 

 

Dodatokč. 1/2011 NZ k Nájomnej zmluve- Marcinová zmena mesačných poplatkov      

22.6.2011

 

 

Dodatokč. 1/2011 NZ k Nájomnej zmluve- Šoltys zmena mesačných poplatkov      

22.6.2011

 

 

Nájomna zmluva - Miko prenájom parcely - dočasné užívanie pôdy 232,36 €    

22.6.2011

 

73/2011 -RZ 304

Dohoda č. 95/§50j/2011 o poskytnutí príspevku podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami      

27.6.2011

 

33/2011 -RZ 303

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-313/2011/8.1 príprava a realizácia 43.ročník ŠSPaT 3300€    

28.6.2011

 

33/2011 -RZ 37

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-322/2011/2.5 nákup knižničného fondu 400 €    

28.6.2011

 

30/2011 -RZ 311

Zmluva administrácii KDS prevádzkovanie KDS     31.12.2011

30.6.2011

 

119/2011

Dohoda o účinkovaní na 43. ročníku ŠSPaT- FS Dolina Slomki- Poľsko učinkovanie na 43.ročníku ŠSPaT      

30.6.2011

 

37/2011

Zmluva o postupení práv a povinnosti-Delta online, Hudaček Andrej poskytovanie pripojenia do sieti internetu      

25.7.2011

 

37/2011-RZ 339

Objednávka datových služieb Objednávka datových služieb 1117 €    

25.7.2011

 

185/2011 -RZ 336

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MPa RV SR Rozvoj potenciálov cestovného ruchu v obci Raslavice 190 000 €   28.2.2013

25.7.2011

 

128/2011 -RZ 351

Zmluva o zriadení vecného bremena - Jarina , s.r.o. zriadenie vecného bremena pre stavbu Fotovoltaicka elektrareň 20 €    

28.7.2011

 

208/2011 -RZ 310

Zmluva o dielo - Zberný dvor v obci Raslavice vypracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU 1800 €    

19.8.2011

 

236/2011 -RZ 393

Zmluva o spolufinancovanie investícií - Madlen s.r.o. Rekonštrukcia parkoviska pred nákupným strediskom 3859,11 €    

22.8.2011

 

269/2011 -RZ 482

Kúpna zmluva - Vijofel trade s.r.o. Bartošovce Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky - ŠJ MŠ 1      doba neurčitá

13.9.2011

 

269/2011 -RZ 483

Kúpna zmluva - Vijofel trade s.r.o. Bartošovce Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky - ŠJ MŠ 2      doba neurčitá

13.9.2011

 

130/2011 - RZ 382

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín : 688/2011 Príprava arealizácia 3 tvorivých dielní a zaverečného kultúrneho vystúpenia na realizáciu projektu "Raslavickí umelci" 1 700 €   31.12.2011

29.9.2011

 

284/2011 - RZ 520

Nájomná zmluva na pozemok Prenajatie parciel ako športoviská vrátane futbalového štadiónu     doba neurčitá

3.10.2011

 

255/2011 - RZ 433

Zmluva č. 871419021-2-2011 o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena na stavbu KDS 450 €   doba neurčitá

3.10.2011

 

295/2011 - RZ 547

Poistná zmluva- Groupama poisťovňa a.s. Poistenie majetku obce 2093,04 €   doba neurčitá

14.10.2011

 

292/2011 - RZ 543

eRCIS, s.r.o.- zmluva o údržbe Zmluva č. 1/2011 o údržbe softvéru     doba neurčitá

14.10.2011

 

73/2011 - RZ 519

ÚPSVaR- Dohoda č.105/§50j/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami     31.12.2011

17.10.2011

 

73/2011 - RZ 519

TV LUX s.r.o. Bratislava Licenčná zmluva a zmluva o distribúcii programu v káblových rozvodoch      

27.10.2011

 

313/2011 - RZ 600

Realityplus, J.Simona 5, Nové Zámky Vypracovanie žiadosti o dotáciu,kompletná žiadosť na realizáciu "Zateplenie kultúrneho domu" 1500 €    

2.11.2011

 

208/2011 - RZ 611

GMT projekt, spol. s.r.o. Realizácia diela "Zberný dvor v obci " 316 199,83 €    

2.11.2011

do 12 mesiacov od začatia výstavby

208/2011 - RZ 610

ARDE s.r.o. -Kellerová 1, Bardejov Riadenie a implementácia projektu "Zberný dvor v obci 9 720 €    

2.11.2011

do konca realizácie - 31.12.2012

208/2011 - RZ 609

Ing. Ľubomír Grocký - DRUKOPROJEKT IPZ, Okružná 33, Prešov Stavebný dozor pri realizácii diela "Zberný dvor v obci " 11 930 €   počas doby výstavby

2.11.2011

počas doby výstavby

225/2011 - RZ 628

UNISTAV s.r.o. Prešov Stavebné práce v rámci projektu" Rekonštrukcia zdravotného strediska 176 565,12 € 4.11.2011 12/2012

8.11.2011

počas doby rekonštrukcie

241/2011 - RZ 644

Imrich Goliáš - LIANA-GOLF, Raslavice Zmluva o partnerstve- Zefektívnenie podnikania zapojením domácnosti obyv.do procesu výroby ....   28.10.2011  

9.11.2011

 

241/2011 - RZ 640

KOVO spol.s.r.o., Raslavice Zmluva o partnerstve- Zefektívnenie podnikania zapojením domácnosti obyv.do procesu výroby ....   28.10.2011  

9.11.2011

 

296/2011 - RZ 663

Ing. Novotný Rudolf-DRUPROJEKT IPZ Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia ZS v Raslaviciach" 3980 € 14.11.2011 počas doby rekonštrukcie

18.11.2011

počas doby rekonštrukcie

164/2011 - RZ

SR- KRHaZZ v Prešove Zmluva o nájme nebytových priestorov   14.11.2011 31.12.2012

18.11.2011

 

286/2011 - RZ 671

Ing. Marko Machala-MIP EAST Prešov Kúpno predajná zmluva -Rekonštrukcia ZS -výpočtová technika a software   18.11.2011  

21.11.2011

 

346/2011 - RZ 674

MADE spol s.r.o. Banská Bystrica Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve   16.11.2011 doba neurčitá

25.11.2011

 

348/2011 - RZ 679

UPSVaR - Bardejov Dohoda č. 340/§51/2011   21.11.2011 31.5.2012

29.11.2011

 

349/2011 - RZ 680

ASEKOL SK s.r.o. Bratislava Zmluva o výpožičke prístrešku na spätný a oddelený zber elektrozar.   15.11.2011 15.11.2016

29.11.2011

 

349/2011 - RZ 681

ASEKOL SK s.r.o. Bratislava Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu   15.11.2011 15.11.2013

29.11.2011

 

349/2011 - RZ 682

ASEKOL SK s.r.o. Bratislava Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-BOXU   15.11.2011 doba neurčitá

29.11.2011

 

290/2011 - RZ 739

MimoArt-Mgr.Milan Glevický

Zmluva o poskytnutí služieb – Rekonštrukcia ZS

1485€

22.12.2010 30.6.2012

22.12.2011

 

345/2011 - RZ 746

Globalron s.r.o.Raslavice

Zmluva o prenájme a prevádzkovaní KDS a DS

 

20.12.2010 doba neurčitá;

22.12.2011

 

263/2011 - RZ 737

VEGA-MS spol. s.r.o.

Kúpna zmluva dodávka zdravotníckej techniky- ZS

 

20.12.2010 31.8.2012

22.12.2011

 

58/2011

Vahostav -SK a.s.

Práce naviac - Revitalizácia obecnej zóny

 

22.12.2010  

30.1.2012

 

Úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Marina

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v advente je iňavica (inoväť) na stromoch, bude veľa ovocia.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:395
TÝŽDEŇ:2424
CELKOM:1098892

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na