Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Verejné obstarávanie

Archív VO

Profil verejného obstarávateľa

OBEC RASLAVICE
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Raslavice na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Profil verejného obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5517?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=Raslavice&ico=&obec=&month=&year=2017&text=IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č.ú.: 1921522/0200

KONTAKTNÁ OSOBA
Marek Rakoš, starosta obce


ADRESA
Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice

KONTAKT
Telefón: +421544792222
Fax: +421544792222
e-mail: obec@raslavice.sk
internetová adresa: www.raslavice.sk

Zákon č. 95 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem iného upravuje aj zadávanie zákaziek s finančným limitom:
• Od 1 000 € do 20 000 € - tovary/služby
• Od 1 000 € do 30 000 € - stavebné práce
• Od 1 000 € do 40 000 € - potraviny
Obec Raslavice (ďalej len „obec“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Obec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní zverejňuje obec vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Dátum zverejnenia
Predmet zákazky Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, t. č., e-mail Dátum zadania zákazky * Výsledná cena v € bez DPH* Úspešný uchádzač * Termín dodania predmetu zákazky *
22.12.2016 Sociálne zariadenia ZUŠ Raslavice (1. podlažie) - rekonštrukcia Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222        
25.10.2016 Rozšírenie verejného osvetlenia - Raslavice, výkaz výmer Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222        
3.10.2016
Kuchyňa MŠ Alejová - stavebné práce
Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 14.10.2016 14193,46 Obecné služby, Raslavice, s.r.o.  
16.09.2016 Sociálne zariadenia ZUŠ Raslavice - rekonštrukcia - výkaz výmer Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 27.09.2016 11 986,57 Obecné služby, Raslavice, s.r.o.  
23.08.2016
Návrh a odávka vybavenia kuchyne MŠ – Alejová 504
Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 02.09.2016 6909 EUROGASTROTOP, s.r.o.  
05.08.2016 Stavebné práce - Parkovisko pri MŠ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 15.08.2016 28712,41 Obecné služby, Raslavice, s.r.o. 31.08.2016
29.6.2016 Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt „Kultúrno-rekreačná zóna v obci Raslavice“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792219 07.07.2016 3975 Olga Hrabčákova - ZOJOS 20.07.2016
25.5.2016 Výspravka MK Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792220 15.06.2016 8979,86 EUROVIA - SK, a.s. 17.06.2016
31.3.2016 Exteriérové komponenty - detské ihrisko - MŠ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792220 14.4.2016 4 749,57 Sagansport, s.r.o.  
08.03.2016 Stavebné práce - Dom smútku - dokončenie rekonštrukcie Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792220 18.3.2016 28440,86 Obecné služby, Raslavice, s.r.o.  
26.2.2016 Stavebné práce - multifunkčné centrum - prízemie Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792220 4.3.2016 21035,86 Obecné služby, Raslavice, s.r.o.  
18.2.2016 Vybavenie kuchyne MŠ I Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792221 4.3.2016 6917 Gastrogalaxi - Branislav Dvoriščák  
4.1.2016 Dodávka stravy pre poberateľov sociálnej služby - denný stacionár Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.1.2016 1,70 / obed ALŽBETKA, n.o. 2016
24.11.2015 Dodávka kamerového systému Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 14.12.2015 7337,5 RIMI security Bardejov 21.12.2015
24.11.2015 Vypracovanie svetlotechnického merania - po modernizácii VO Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 2.12.2015 3799 O.S.V.O. comp, s.r.o. 2016
20.8.2015 Preprava FS Raslavičan Raslavice - Cagliari Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792221 3.8.2015 6890 Milan Patlevič 15.9.2015
7.8.2015 Všetky aktivity a činnosti súvisiace s vydaním CD ĽH Žotakovci z Raslavíc "Le Čečuskero bašaviben" / "Čečova muzika" Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792221 20.8.2015 1765 František Hvizda - Hmcomp 9.12.2015
2.5.2015 Podrezávanie objektu MC Raslavice + izolácia Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 30.4.2015 3475,5 GMT projekt, s.r.o. 12.5.2015
21.4.2015 Dodávka strešnej krytiny pre prestrešenie pódia amfiteátra v obci Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 20.5.2015 5443,48 Kohút Slavomír 3.6.2015
16.4.2015 Dodávka a montáž konštrukcie pre prestrešenie pódia amfiteátra v obci Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 7.5.2015 13175 PARE, s.r.o. 2.6.2015
16.4.2015 Prevádzkovanie - prenájom KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO SYSTÉMU (KDS) pre vysielanie nezmenených programov a vlastné vysielanie, vrátane internetovej časti KDS". Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222        
27.2.2015 Spracovanie Programu rozvoja obce Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222   2080 Agentúra regionálneho rozvoja PSK  
27.2.2015 Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222   2165 Agentúra regionálneho rozvoja PSK  
27.2.2015 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222   13658 Agentúra regionálneho rozvoja PSK  
18.11.2014 Zabezpečenie externého manažmentu projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.6.2015 6535,46 TIDE, s.r.o. do 30.09.2015
18.11.2014 Zabezpečenie realizácie pravidelných a nepravidelných komunitných aktivít, vrátane nákupu pomôcok, materiálu, organizačného zabezpečenia v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.6.2015 3977,5 GONDOR, s.r.o. do 30.09.2015
18.11.2014 Zabezpečenie externého pracovného a sociálneho poradenstva a konzultácií v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222       neralizovalo sa
18.11.2014 Dodávka pracovného oblečenia a obuvi v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.2.2015   Ján Uderman  
18.11.2014 Zabezpečenie lektorov a stravy pre účastníkov kurzov organizovaných v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222       neralizovalo sa
27.10.2014 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Raslavice“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792221 11.11.2014 9580 Ateliér URBEKO, s.r.o.  
23.9.2014 Realizácia vysprávok miestnych komunikácií Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 26.9.2014 3679,2 EUROVIA SK, a.s. 30.9.2014
21.8.2014 Autobusová preprava Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 28.8.2014 7650 Miroslav Migaľ 1.9.2014
23.7.2014 Dodávka zámkovej dlažby Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 4.8.2014 1400 Heraco, s.r.o. 19.9.2014
23.7.2014 Realizácia vysprávok miestnych komunikácií Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 21.8.2014 14311,8 EUROVIA SK, a.s. 30.9.2014
23.7.2014
Dodávka zámkovej dlažby
Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 8.8.2014 12,87 €/m2 Sibeka group, s.r.o. 8.8.2014
9.7.2014 „Stravovacie služby – stravné poukážky“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.8.2014 18180 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. priebežne
15.5.2014 Dodávk strešnej krytiny, odkvapového systému a príslušenstva - objekt zberného dvora (býv. sklad MEDIKA) Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 18.6.2014 11754,27 MAFEX, s.r.o. 18.6.2014
5.5.2014 Realizácia elektroinštalácie - Dom smútku Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 19.5.2014 2 896,39 František Ratica  
15.4.2014 Dodávka krokiev, lát a kontralát - objekt zberného dvora (býv. sklad MEDIKA) Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 24.4.2014 4 660,10 MIJAŠ - Jaroslav Šoltýs 21.5.2014
1.4.2014 Dodávka kamerového systému Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 17.4.2014 15 723,27 RIMI-security Bardejov, s.r.o.  
24.3.2014 Dodávka a montáž plastových okien – Dom smútku Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 30.4.2014 2 511,74 Rakystav, s.r.o. 4.6.2014
11.3.2014 Dodávka a montáž priehradových väzníkov na prestrešenie objektu Zberného dvora Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.4.2014 17 849,86 PARE INVEST s.r.o. 25.4.2014
4.3.2013 Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – Inžinierske siete – Kopčákova ulica Raslavice – nová vetva Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222        
23.1.2014 Dodávka prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.5.2014 2 845,00 REPASE SK, s.r.o.  
23.1.2014 Dodávka interiérového vybavenia v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.5.2014 10940,00 (dodávateľ nie je platca DPH Marek Ratica - DREVORAT  
21.1.2014 Dodávka výpočtovej techniky v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.5.2014 9 489,00 INCO - AG, s.r.o.  
21.1.2014 Zabezpečenie publicity projektu „Zberný dvor v obci Raslavice“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 31.3.2014 485,00 € (dodávateľ nie je platca DPH) Mgr. Milan Glevický - MimoArt 1.7.2014
20.1.2014 Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia Multifunkčného centra Raslavice“. Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 31.3.2014 5 465,00 Numeral spol. s.r.o. 27.11.2014
20.1.2014 Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu „Zberný dvor v obci Raslavice“. Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 31.3.2014 8 000,00 Numeral spol. s.r.o. 31.5.2014
13.11.2013 Činnosti súvisiace s výkonom procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 17.12.2013 200,00 Ing. Karol Fábry 20.5.2014
11.11.2013 Projektová dokumentácia - Inžinierske siete - ul. "Nad železničnou stanicou" Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.12.2013 3 916,67 ISPO spol. s r.o., inzinierske stavby  
11.11.2013 Projektová dokumentácia - Fitness centrum Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222   3 000,00 Ing. Jaroslav Hrabčák - ZOJOS 16.5.2014
15.10.2013 Merač rýchlosti vozidiel Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 23.10.2013 2 604,17 Bellimpex, s.r.o. 28.10.2013
7.10.2013 Oprava miestných komunikácií (asfaltovanie) Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 22.10.2013 1 816,70 Remopel, s.r.o. 31.10.2013
7.10.2013 Dodávka a montáž strešnej krytiny + odkvapový systém - Dom smútku - Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 15.10.2013 6 985,00 PARE, s.r.o. 8.11.2013
9.9.2013 Energetická certifikácia - ZŠ Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 7.10.2013 960,00 WINKS, s.r.o. 30.10.2013
5.9.2013 Rozšírenie NTL plynovodu - ul. Lopúchovská Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 10.9.2013 5 268,02 GAS-MG, spol. s r.o. 28.10.2013
28.8.2013 Rozšírenie NTL plynovodu - ul. Lopúchovská - zemné práce Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 5.9.2013 5 854,45 Proenergs s.r.o.  
26.8.2013 Výmena ventilov kúrenia - Zdravotné stredisko Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 8.10.2013 1 127,73 Stanislav Vasiľko PESV 29.11.2013
26.8.2013 Výmena radiátorov - Zdravotné stredisko Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 8.10.2013 2 023,45 Stanislav Kontura - Contistav 8.10.2013
6.8.2013 Tlač publikácie „Sprievodca folklórnymi festivalmi“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 30.8.2013 9 493,00 TB - Tlačiareň Bardejov, s.r.o. 28.3.2014
6.8.2013 Grafické spracovanie publikácie „Sprievodca folklórnymi festivalmi“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 30.8.2013 4 440,00 Advertea ,s.r.o. 28.3.2014
6.8.2013 Betónové rúry armované Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 12.8.2013 1 300,00 Betoniarnia Janik, Podegrodzie, PL 12.8.2013
6.8.2013 Rezivo - strecha - Dom smútku Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 12.8.2013 1 963,90 Rastislav Margicin - drevMARK, Janovce 93 11.10.2013
* doplní zamestnanec po uzatvorení zmluvy, alebo vystavení objednávky

 

 

Úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Marina

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Mrazy, keď v decembri ochabnú, znamenajú zimu zlú.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:410
TÝŽDEŇ:2439
CELKOM:1098907

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na