Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Verejné obstarávanie

Archív VO

Profil verejného obstarávateľa

OBEC RASLAVICE
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Raslavice na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Profil verejného obstarávateľa na Úrade pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5517?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=Raslavice&ico=&obec=&month=&year=2017&text=IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č.ú.: 1921522/0200

KONTAKTNÁ OSOBA
Marek Rakoš, starosta obce


ADRESA
Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice

KONTAKT
Telefón: +421544792222
Fax: +421544792222
e-mail: obec@raslavice.sk
internetová adresa: www.raslavice.sk

Zákon č. 95 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem iného upravuje aj zadávanie zákaziek s finančným limitom:
• Od 1 000 € do 20 000 € - tovary/služby
• Od 1 000 € do 30 000 € - stavebné práce
• Od 1 000 € do 40 000 € - potraviny
Obec Raslavice (ďalej len „obec“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Obec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní zverejňuje obec vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Dátum zverejnenia
Predmet zákazky Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, t. č., e-mail Dátum zadania zákazky * Výsledná cena v € bez DPH* Úspešný uchádzač * Termín dodania predmetu zákazky *
22.12.2016 Sociálne zariadenia ZUŠ Raslavice (1. podlažie) - rekonštrukcia Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222        
25.10.2016 Rozšírenie verejného osvetlenia - Raslavice, výkaz výmer Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222        
3.10.2016
Kuchyňa MŠ Alejová - stavebné práce
Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 14.10.2016 14193,46 Obecné služby, Raslavice, s.r.o.  
16.09.2016 Sociálne zariadenia ZUŠ Raslavice - rekonštrukcia - výkaz výmer Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 27.09.2016 11 986,57 Obecné služby, Raslavice, s.r.o.  
23.08.2016
Návrh a odávka vybavenia kuchyne MŠ – Alejová 504
Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 02.09.2016 6909 EUROGASTROTOP, s.r.o.  
05.08.2016 Stavebné práce - Parkovisko pri MŠ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 15.08.2016 28712,41 Obecné služby, Raslavice, s.r.o. 31.08.2016
29.6.2016 Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt „Kultúrno-rekreačná zóna v obci Raslavice“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792219 07.07.2016 3975 Olga Hrabčákova - ZOJOS 20.07.2016
25.5.2016 Výspravka MK Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792220 15.06.2016 8979,86 EUROVIA - SK, a.s. 17.06.2016
31.3.2016 Exteriérové komponenty - detské ihrisko - MŠ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792220 14.4.2016 4 749,57 Sagansport, s.r.o.  
08.03.2016 Stavebné práce - Dom smútku - dokončenie rekonštrukcie Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792220 18.3.2016 28440,86 Obecné služby, Raslavice, s.r.o.  
26.2.2016 Stavebné práce - multifunkčné centrum - prízemie Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792220 4.3.2016 21035,86 Obecné služby, Raslavice, s.r.o.  
18.2.2016 Vybavenie kuchyne MŠ I Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792221 4.3.2016 6917 Gastrogalaxi - Branislav Dvoriščák  
4.1.2016 Dodávka stravy pre poberateľov sociálnej služby - denný stacionár Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.1.2016 1,70 / obed ALŽBETKA, n.o. 2016
24.11.2015 Dodávka kamerového systému Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 14.12.2015 7337,5 RIMI security Bardejov 21.12.2015
24.11.2015 Vypracovanie svetlotechnického merania - po modernizácii VO Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 2.12.2015 3799 O.S.V.O. comp, s.r.o. 2016
20.8.2015 Preprava FS Raslavičan Raslavice - Cagliari Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792221 3.8.2015 6890 Milan Patlevič 15.9.2015
7.8.2015 Všetky aktivity a činnosti súvisiace s vydaním CD ĽH Žotakovci z Raslavíc "Le Čečuskero bašaviben" / "Čečova muzika" Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792221 20.8.2015 1765 František Hvizda - Hmcomp 9.12.2015
2.5.2015 Podrezávanie objektu MC Raslavice + izolácia Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 30.4.2015 3475,5 GMT projekt, s.r.o. 12.5.2015
21.4.2015 Dodávka strešnej krytiny pre prestrešenie pódia amfiteátra v obci Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 20.5.2015 5443,48 Kohút Slavomír 3.6.2015
16.4.2015 Dodávka a montáž konštrukcie pre prestrešenie pódia amfiteátra v obci Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 7.5.2015 13175 PARE, s.r.o. 2.6.2015
16.4.2015 Prevádzkovanie - prenájom KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO SYSTÉMU (KDS) pre vysielanie nezmenených programov a vlastné vysielanie, vrátane internetovej časti KDS". Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222        
27.2.2015 Spracovanie Programu rozvoja obce Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222   2080 Agentúra regionálneho rozvoja PSK  
27.2.2015 Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222   2165 Agentúra regionálneho rozvoja PSK  
27.2.2015 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222   13658 Agentúra regionálneho rozvoja PSK  
18.11.2014 Zabezpečenie externého manažmentu projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.6.2015 6535,46 TIDE, s.r.o. do 30.09.2015
18.11.2014 Zabezpečenie realizácie pravidelných a nepravidelných komunitných aktivít, vrátane nákupu pomôcok, materiálu, organizačného zabezpečenia v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.6.2015 3977,5 GONDOR, s.r.o. do 30.09.2015
18.11.2014 Zabezpečenie externého pracovného a sociálneho poradenstva a konzultácií v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222       neralizovalo sa
18.11.2014 Dodávka pracovného oblečenia a obuvi v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.2.2015   Ján Uderman  
18.11.2014 Zabezpečenie lektorov a stravy pre účastníkov kurzov organizovaných v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222       neralizovalo sa
27.10.2014 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Raslavice“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792221 11.11.2014 9580 Ateliér URBEKO, s.r.o.  
23.9.2014 Realizácia vysprávok miestnych komunikácií Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 26.9.2014 3679,2 EUROVIA SK, a.s. 30.9.2014
21.8.2014 Autobusová preprava Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 28.8.2014 7650 Miroslav Migaľ 1.9.2014
23.7.2014 Dodávka zámkovej dlažby Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 4.8.2014 1400 Heraco, s.r.o. 19.9.2014
23.7.2014 Realizácia vysprávok miestnych komunikácií Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 21.8.2014 14311,8 EUROVIA SK, a.s. 30.9.2014
23.7.2014
Dodávka zámkovej dlažby
Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 8.8.2014 12,87 €/m2 Sibeka group, s.r.o. 8.8.2014
9.7.2014 „Stravovacie služby – stravné poukážky“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.8.2014 18180 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. priebežne
15.5.2014 Dodávk strešnej krytiny, odkvapového systému a príslušenstva - objekt zberného dvora (býv. sklad MEDIKA) Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 18.6.2014 11754,27 MAFEX, s.r.o. 18.6.2014
5.5.2014 Realizácia elektroinštalácie - Dom smútku Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 19.5.2014 2 896,39 František Ratica  
15.4.2014 Dodávka krokiev, lát a kontralát - objekt zberného dvora (býv. sklad MEDIKA) Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 24.4.2014 4 660,10 MIJAŠ - Jaroslav Šoltýs 21.5.2014
1.4.2014 Dodávka kamerového systému Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 17.4.2014 15 723,27 RIMI-security Bardejov, s.r.o.  
24.3.2014 Dodávka a montáž plastových okien – Dom smútku Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 30.4.2014 2 511,74 Rakystav, s.r.o. 4.6.2014
11.3.2014 Dodávka a montáž priehradových väzníkov na prestrešenie objektu Zberného dvora Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 11.4.2014 17 849,86 PARE INVEST s.r.o. 25.4.2014
4.3.2013 Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – Inžinierske siete – Kopčákova ulica Raslavice – nová vetva Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222        
23.1.2014 Dodávka prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.5.2014 2 845,00 REPASE SK, s.r.o.  
23.1.2014 Dodávka interiérového vybavenia v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.5.2014 10940,00 (dodávateľ nie je platca DPH Marek Ratica - DREVORAT  
21.1.2014 Dodávka výpočtovej techniky v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.5.2014 9 489,00 INCO - AG, s.r.o.  
21.1.2014 Zabezpečenie publicity projektu „Zberný dvor v obci Raslavice“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 31.3.2014 485,00 € (dodávateľ nie je platca DPH) Mgr. Milan Glevický - MimoArt 1.7.2014
20.1.2014 Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia Multifunkčného centra Raslavice“. Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 31.3.2014 5 465,00 Numeral spol. s.r.o. 27.11.2014
20.1.2014 Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu „Zberný dvor v obci Raslavice“. Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 31.3.2014 8 000,00 Numeral spol. s.r.o. 31.5.2014
13.11.2013 Činnosti súvisiace s výkonom procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 17.12.2013 200,00 Ing. Karol Fábry 20.5.2014
11.11.2013 Projektová dokumentácia - Inžinierske siete - ul. "Nad železničnou stanicou" Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 13.12.2013 3 916,67 ISPO spol. s r.o., inzinierske stavby  
11.11.2013 Projektová dokumentácia - Fitness centrum Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222   3 000,00 Ing. Jaroslav Hrabčák - ZOJOS 16.5.2014
15.10.2013 Merač rýchlosti vozidiel Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 23.10.2013 2 604,17 Bellimpex, s.r.o. 28.10.2013
7.10.2013 Oprava miestných komunikácií (asfaltovanie) Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 22.10.2013 1 816,70 Remopel, s.r.o. 31.10.2013
7.10.2013 Dodávka a montáž strešnej krytiny + odkvapový systém - Dom smútku - Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 15.10.2013 6 985,00 PARE, s.r.o. 8.11.2013
9.9.2013 Energetická certifikácia - ZŠ Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 7.10.2013 960,00 WINKS, s.r.o. 30.10.2013
5.9.2013 Rozšírenie NTL plynovodu - ul. Lopúchovská Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 10.9.2013 5 268,02 GAS-MG, spol. s r.o. 28.10.2013
28.8.2013 Rozšírenie NTL plynovodu - ul. Lopúchovská - zemné práce Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 5.9.2013 5 854,45 Proenergs s.r.o.  
26.8.2013 Výmena ventilov kúrenia - Zdravotné stredisko Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 8.10.2013 1 127,73 Stanislav Vasiľko PESV 29.11.2013
26.8.2013 Výmena radiátorov - Zdravotné stredisko Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 8.10.2013 2 023,45 Stanislav Kontura - Contistav 8.10.2013
6.8.2013 Tlač publikácie „Sprievodca folklórnymi festivalmi“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 30.8.2013 9 493,00 TB - Tlačiareň Bardejov, s.r.o. 28.3.2014
6.8.2013 Grafické spracovanie publikácie „Sprievodca folklórnymi festivalmi“ Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 30.8.2013 4 440,00 Advertea ,s.r.o. 28.3.2014
6.8.2013 Betónové rúry armované Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 12.8.2013 1 300,00 Betoniarnia Janik, Podegrodzie, PL 12.8.2013
6.8.2013 Rezivo - strecha - Dom smútku Raslavice Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 054/4792222 12.8.2013 1 963,90 Rastislav Margicin - drevMARK, Janovce 93 11.10.2013
* doplní zamestnanec po uzatvorení zmluvy, alebo vystavení objednávky

 

 

Úrad

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Václava býva blata záplava.

Ďalší

Preklad (translations)

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 81
TÝŽDEŇ: 1420
CELKOM: 889489

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu